While loop ki m tra i u ki n r i m i ch y code trong

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: " N u b n mu n th giá tr coi l n hơn hay nh hơn thì dùng > và < ActionScript var a = 7; trace(a < 8); trace(a > 6); trace(a < 1); o n code trên s cho ra "true", "true" và "false" trong output window vì "a" qu th t nh hơn 8 và l n 6, nhưng không nh hơn 1. N u b n mu n th giá tr coi l n hơn hay b ng nhau ho c là nh hơn hay b ng nhau thì dùng ký hi u >= và <= ActionScript var a = 7; trace(a <= 9); trace(a >= 5); trace(a >= 7); o n code trên s cho ra 3 k t qu "true" c . B n có th thay i giá tr c a variable v i các phép tính ơn gi n như c ng (+), tr (), nhân (*), chia (/). Ví d mu n thêm 4 vào giá tr c a a thì vi t a = a + 4. AS cũng có cách vi t t t như Java, C++ cho vì d này, a += 4 N u b n mu n thêm 1 vào a thì b n có th vi t như 2 cách trên a = a +1 và a += 1 và còn cách th 3 a++ . D u ++ ch làm tăng thêm 1 cho giá tr ó thôi. Có 2 cách dùng ++, 1 là sau variable như cách...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online