X mathrandom550 thisy mathrandom400 luy n

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i banner b ng Flash cho 30 trang web, thì b n có th ch làm 1 cái banner thôi, nhưng thay i n i dung tuỳ theo t ng trang web. Mu n nh p văn b n hay giá tr c a bi n nào t HTML, b n ch c n thêm vài ch vào sau cái tên c a movie trong ph n <object> và <embed> trong HTML.. o n mã HTML sau ây nh p giá tr c a bi n txtName vào trong Flash HTML <PARAM NAME=movie VALUE="10banner.swf?txtName=Dominico Savio!"> và trong th <embed> thì b n thêm ph n variable và giá tr vào sau tên file HTML src="10banner.swf?txtName=Dominico Savio!"> Khi movie load thì nó s t t o variable "txtname" và t giá tr cho bi n này b ng "Dominico Savio". B n có th xem trang 10banner.html, 10banner.fla trong cái source file xem chi ti t hơn. B n có th làm nhi u giá tr m t lúc cũng b ng cách này 10banner.swf?txtName=Dominico Savio!&gender=male" Ngoài l y bi n t HTML, b n còn có th l y bi n t các text file. Cách này thích h p khi b n có nhi u bi n nh p vào Flash, hay giá tr c a các bi n quá dài g n vào th HTML. B n ch c n dùng l nh loadVariables() làm ư c i u này. Ví d : CODE loadVariables("10external.txt", _root); B n có th coi thêm v cách dùng loadVariables(...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online