Xscale sx thisyscale sy ch y ta s d ng 2 thu c tnh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: c s d ng cho timeline. vd: gear animation Th movie gear animation vào c a s thi t k .. PHía dư i c a s properties, ban s th y box instance name.. t tên cho movie tên này ư c s d ng cho Action script , vd : gears và như v y, khi b n l p trình , tên s d ng là gears , ch ko ph i gear animation. b n có th s d ng d u ch m ưa ra các lênh cho movie c a b n. ví d ActionScript gears.stop(); gears.gotoAndStop(5); Nh r ng movie clip luôn có level. N u o n mã ư c t trên chính movieclip, b n ko c n s d ng tên movies, ch c n gotoAndStop();. N u b n t c tên movie vào, Flash s t ìm movie c a b n t timeline chính.. T c là s ph i qua 2 level. ---> ch m hơn chút. 2)Animation Playback Controller Hãy down load source code t trên ph n download và xem. V cơ b n, chúng ta làm các vi c sau: - T o m t Movie , t tên là gear animation - t instance name là gear(hư ng d n trên) - Frame u tiên c a time line chính, chèn code ActionScript gears.stop(); -T o các button Advance, Previous, Play, Stop, and Rewind -Code ch...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online