Y l m t v d thay i mu ch c a t t c cc text trong t t

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: endChild(newElement); newElement = myXML.createElement("name"); myXML.childNodes[0].appendChild(newElement); newText = myXML.createTextNode("Gary"); myXML.childNodes[0].childNodes[0].appendChild(newText); newElement = myXML.createElement("ID"); myXML.childNodes[0].appendChild(newElement); newText = myXML.createTextNode("47"); myXML.childNodes[0].childNodes[1].appendChild(newText); N u b n mu n thay i giá tr c a text node, thì b n ch c n dùng nodeValue CODE myXML.childNodes[0].childNodes[1].childNodes[0].nodeValue = 53; Thu c tính Các thành ph n c a XML có th có thu c tính (attribute). Trong ây mình g p r c r i v cách d ch attribute và property, c 2 ch này ti ng vi t u d ch là thu c tính, c tính ... mà ti ng anh thì khác th t r c r i v y mình xin ư c dùng ti ng Anh nhe. Attribute g m có t khoá và giá tr c a t khoá ó, và dùng nh rõ m t thành ph n hơn. Ví d , o n XML dư i dây v i attribute type làm rõ nghĩa c a thành ph n name hơn, ("alias" là bí danh) CODE <user> <name type="alias">Gary</name> <ID&gt...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online