Ymouse trace khi b n ch y movie b n s th y cc c p

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hác Release ch khi ngư i s d ng b m vào button, o n mã trace s ươc th c thi mà ko c n ph i th chu t ra. Trace : là in ra màn hình dòng ch YOU CLICKED THE BUTTON. Th c Hành: T o m t Slide Show ơn gi n... Có l ko ph i di n t nhi u v Slide Show, các b n hãy tư ng tư ng giông Power Point.. Khi chúng ta b m chu t, các slide s chuy n sang slide khác. 1. M Flash, ch n New 2. Trong Layer 1, t Frame 1 n Frame 4, b n hãy ăt các bi u tư ng hay hình nh, text khác nhau phân bi t ư c các frame 3. Sau ó b n t o m t layer m i, hãy t m t button lên layer này.Ti p theo b n ch n Frame 4 c a layer 2, và b m F6. i u này trong t t c các Frame c a Layer 1. m b o cho button c a b n s xu t hi n Bây gi copy o n mã sau vào button c a b n, chú ý nh là copy vào action c a button, ch ko ph i vào b t kì frame nào ActionScript on (release) { nextFrame(); } Cu i cùng ch n Frame 1 Layer 1 action và chèn o n code sau ActionScript stop(); Hãy ch y th slide show c a b n = c...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online