giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

104 131 giao thc smtp pop3 imap

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ệ thống mail trong doanh nghiệp - Thảo luận về các giao thức gửi nhận mail POP3, SMTP, IMAP - Hướng dẫn sinh viên thực hiện Lab cấu hình triển khai hệ thống Mail với Mdaemon Server - Đánh giá và gợi ý các cách làm cho sinh viên - Nhận xét, đánh giá và tổng kết vấn đề thảo luận - Phân tích được nguyên lý làm việc của máy chủ Mail Server - Gửi và nhận thư sử dụng giao thức SMTP thông qua telnet - Cấu hình máy chủ Mail Server - Tổ chức thảo luận về nguyên lý làm việc của máy chủ Mail Server - Các lệnh thực hiện nhận và gửi mail sử dụng SMTP qua telnet - Giao bài thực hành - Kiểm tra tiến độ thực hiện bài tập thực hành của sinh viên - Đánh giá và gợi ý các cách làm cho sinh viên - Giao công việc cho tuần tiếp theo http://www.ebook.edu.vn 3h 3h - Tham gia vào thảo luận, đưa ra câu hỏi - Tham gia trả lời những câu hỏi tình huống mà giáo viên đưa ra - Tham gia thực hiện bài lab do giáo viên đưa ra - Quan sát cách gợi ý và phân tích của giáo viên để từ đó đưa ra những nhận định và ý kiến của mình về vấn đề thảo luận - Sinh viên đọc trước tài liệu về vấn đề thảo luận - Tham gia vào thảo luận, đưa ra câu hỏi - Thực hiện bài Lab triển khai Mail Server cho doanh nghiệp Phòng học lý thuyết có trang bị máy tính, máy chiếu. 4h Phòng học thực hành có trang bị máy tính, máy chiếu. 6h 15 16 - So sánh ưu nhược điểm và nguyên lý hoạt động của mỗi loại Firewall - Xây dựng mô hình hệ thống mạng doanh nghiệp và thiết lập hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng doanh nghiệp - Tổ chức thảo luận các loại firewall và ưu nhược điểm mỗi loại - Giao bài thực hành - Kiểm tra tiến độ thực hiện bài tập...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online