giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

66 63 nat ng dynamic

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n thực hiện lab cấu hình web server và DNS server - Trả lời các câu hỏi, thắc mắc của sinh viên - Kết luận, tổng kết các nội dung thảo luận - Phân tích được nguyên lý làm việc của máy chủ DNS và web Server - Thực hiện Public một website đơn giản cho phép truy cập website với tên miền Nam - Bảo mật dữ liệu truy cập với https - Cấu hình cấp phát IP động cho các Client - Phát tài liêu thảo luận cho sinh viên - Thảo luận về nguyên lý làm việc của DNS Server và web Server - Thảo luận về sự cần thiết xây dựng một site nội bộ cho doanh nghiệp - Giao bài thực hành - Kiểm tra tiến độ thực hiện bài tập thực hành của sinh viên - Đánh giá và gợi ý các cách làm cho sinh viên - Giao công việc cho tuần tiếp theo http://www.ebook.edu.vn 3h 3h - Sinh viên đọc trước tài liệu về vấn đề thảo luận - Tham gia vào thảo luận, đưa ra câu hỏi - Tham gia trả lời những câu hỏi tình huống mà giáo viên đưa ra - Quan sát cách gợi ý và phân tích của giáo viên để từ đó đưa ra những nhận định và ý kiến của mình về vấn đề thảo luận - Sinh viên đọc trước tài liệu về vấn đề thảo luận - Tham gia vào thảo luận, đưa ra câu hỏi - Thực hiện bài lab xây dựng một site nội bộ cho doanh nghiệp cho phép các nhân viên truy cập vào thông qua tên miền với Ip cho các Client được cấp phát động Phòng học lý thuyết có trang bị máy tính, máy chiếu. 4h Phòng học lý thuyết có trang bị máy tính, máy chiếu. 6h 13 14 - Trình bày các giao thức gửi nhận mail POP3, SMTP, IMAP - Gửi và nhận thư sử dụng SMTP qua Telnet - Cấu hình Mail server phục vụ cho doanh nghiệp - Thảo luận về nhu cầu và sự cần thiết triển khai h...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online