giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

trc y virus thng c vit bi mt s ngi am hiu v lp trnh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: của switch. VLAN1 mặc định đã có sẵn 5. Kích hoạt trunking trên cổng giao tiếp Fa0/1 6. Encapsulation trunking bằng sử dụng isl hay dot1q 7. Cho phép tất cả các VLAN được chuyển qua kết nối trunk: 8. Gán cổng Fa0/2 và VLAN 2. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 75 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Cấu hình trên Router 2600 Series 1. Vào privileged mode cấu hình mật khẩu telnet cho router 2. Chọn cổng fa0/0 để cấu hình trunk, 3. Kích hoạt trunking trên sub-interface Fa0/0.1 và encapsulation bằng isl 4. Cấu hình thông tin lớp 3 cho sub-interface Fa0/0.1 5. Kích hoạt trunking trên sub-interface Fa0/0.2 và encapsulation bằng isl 6. Cấu hình thông tin Layer 3 cho sub-interface Fa0/0.2 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 76 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Bài 10: Thảo luận Một số chủ đề thảo luận Các nguy cơ tiềm tàng trên mạng o Viruses, Worms, Trojan Horses. o Denial of Service (DoS) và Brute Force Attack Các kỹ năng cần có của một kỹ sư trong vai trò HelpDesk Quy trình thiết kế và nâng cấp hệ thống mạng đã có Tìm hiểu các giao thức mã hoá trong mạng WLAN Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 77 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Bài 11: Cấu hình các Web Server, DNS Server 11.1. Dịch vụ phân giải tên miến – DNS Server 11.1.1. Nguyên lý phân giải tên miền Chức năng của DNS Mỗi Website có một tên (là tên miền hay đường dẫn URL:Universal Resource Locator) và một địa chỉ IP. Địa chỉ IP gồm 4 nhóm số cách nhau bằng dấu chấm. Khi mở một trình duyệt Web và nhập tên website, trình duyệt sẽ đến thẳng website...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online