giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

v cc cng c chia s qua internet 232 cc kiu nat c 2 kiu

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: .................................... 78 11.1.2. Xây dựng máy chủ phân giải tên miền cho mạng doanh nghiệp .......................... 80 11.2. Dịch vụ Web Server..................................................................................................... 89 11.2.1. Giao thức HTTP và HTTPS.................................................................................. 89 11.2.2. Triển khai Website doanh nghiệp trên Server ...................................................... 89 Bài 12: Thực hành cấu hình các dịch vụ mạng cơ bản ........................................................... 103 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 19 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Bài 13. Xây dựng một Mail Server......................................................................................... 104 13.1. Giao thức SMTP, POP3, IMAP................................................................................. 104 13.2. Triển khai Mail Server cho doanh nghiệp ................................................................. 110 Bài 14. Thực hành Xây dựng một Mail Server....................................................................... 115 Bài 15: Thực hành Proxy và Firewall ..................................................................................... 116 15.1. Nguyên lý hoạt động của Proxy................................................................................. 116 15.2. Nguyên lý hoạt động của Firewall............................................................................. 120 15.3. Triển khai xây dựng hệ thống tường lửa cho doanh nghiệp ...................................... 127 Bài 16: Cơ bản về bảo mật...................................................................................................... 128 16.1. Một số nguy cơ tấn công trên mạn...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online