giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

1 giao thc smtp pop3 imap 132 trin khai mail server

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: u môn học, phương pháp học 1.2.Cách sử dụng các phần mềm thiết kế giả lập VMWare, Boson 1.3.Giới thiệu hệ thống mạng thực tế của một số doanh nghiệp Bài 2: Địa chỉ mạng 2.1.Địa chỉ IP và Subnetmask 2.2.Các loại địa chỉ IP 2.2.1.Địa chỉ IP Private, Public 2.2.3.Địa chỉ IP Unicast, Multicast, Broadcast 2.3.Nguyên lý dịch chuyển địa chỉ IP (NAT) 2.4 Nguyên lý cấp phát DHCP Bài 3: Công nghệ Wireless 3.1. Tổng quan về Wireless 3.2. Các chuẩn Wireless 3.3. Cấu hình mạng Wireless 3.3.1. Các thành phần thiết lập mạng mạng WLAN 3.3.2. WLAN và SSID 3.3.3. Cấu hình một mạng WLAN đơn giản Bài 4: Cơ bản về cấu hình định tuyến 4.1. Các giao thức định tuyến 4.2. Giao thức định tuyến nội vùng RIP 4.3. Giao thức định tuyến động OSPF Bài 5:Thực hành về định tuyến Cấu hình định tuyến cho các mạng Bài 6:Cấu hình NAT trên Router 6.1. Khái niệm về NAT 6.2. Nat tĩnh – Static NAT 6.3. Nat động – Dynamic NAT http://www.ebook.edu.vn 6.4. Nat Overload – PAT Bài 7:Thực hành Cấu hình NAT trên Router Bài 8:Cấu hình chuyển mạch (Switching) 8.1. Cơ bản về cấu hình Switch 8.2. Cấu hình VLAN Bài 9:Thực hành Cấu hình chuyển mạch và VLAN Bài 10: Thảo luận Một số chủ đề thảo luận Các kỹ năng cần có của một kỹ sư trong vai trò HelpDesk Quy trình thiết kế và nâng cấp hệ thống mạng đã có Tìm hiểu các giao thức mã hoá trong mạng WLAN Mạng Wimax Tìm hiểu VoIP Công nghệ VPN Bài 11: Cấu hình các Web Server, DNS Server 11.1. Dịch vụ phân giải tên miến – DNS Server 11.1.1. Nguyên lý phân giải tên miền 11.1.2. Xây dựng máy chủ phân giải tên miền cho mạng doanh nghiệp 11.2. Dịch vụ Web Server 11.2.1. Giao thức HTTP và HTTPS 11.2.2. Triển khai Website doanh nghiệp trên Server Bài 12: Thực hành cấu hình các dịch vụ mạng cơ bản 12.1. Cấu hình Active Directory (AD) 12.2 Cấu hình IIS 12.3 Cấu hình DNS 12.4 Cấu hình DHCP Bài 13. Xây dựng một Mail Serve...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online