giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

22 denial of service dos v brute force attack mt cuc

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: m Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 97 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Sau khi nhấp vào properties sẽ hiện lên bảng website. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 98 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Description: Mô tả tên của Website. Ip Address: Phần này cho phép chúng ta gắn địa chỉ IP cho Website. TCP Port: Cổng cho phép kết nối vào Website mặc định là cổng 80 Unlimited: Cho phép kết nối không giới hạn thời gian. Limited To: Giới hạn thời gian kết nối với Website. Thẻ tiếp theo là Home Directory. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 99 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Directory Browsing: Chức năng cho phép hiển thị Browser khi không có trang chủ mặc định. A redirection a URl: Là tính năng cho phép ta chuyển tiếp đến một trang nào đó (dùng bằng URL) Thẻ tiếp theo là Document. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 100 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Phần này cho phép ta thêm chỉ mục Index cho website của mình. Tức là nếu bạn muốn website của mình mặc định là chạy files index.php. Thì bạn vào phần add sau đó đánh vào index.php. Rồi dùng dấu mũi tên bên trái đưa index.php lên trên đầu tiên như hình minh hoạ. Nhớ rằng chỉ mục document này nó sẽ tự tìm từ trên xuống dưới(sau index.php không có nó sẽ tự tìm Default.htm…) Thẻ tiếp theo là Directory Security. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 101 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Trong phần nà...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online