giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

32 cc kiu nat

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hình mạng có VLAN vào thiết kế hệ thống mạng trong doanh nghiệp - Thảo luận nguyên lý hoạt động của VLAN - Cho sinh viên phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận theo nhóm đã phân công trước - Chuẩn bị bài thực hành - Trả lời các câu hỏi thắc mắc của sinh viên trong quá trình thực hành - Kiểm tra tiến độ thực hiện bài tập thực hành của sinh viên - Giao công việc cho tuần tiếp theo - Phân nhóm và giao chủ đề - Phân nhóm sinh viên - Chuẩn bị các chủ đề thảo luận thảo luận cho từng nhóm - Hướng dẫn sinh viên các bước thực hiện và nguồn tài liệu cần tìm hiểu - Nhận xét, đánh giá và tổng kết vấn đề giao chủ đề http://www.ebook.edu.vn 3h - Sinh viên đọc trước tài liệu về vấn đề thảo luận - Tham gia vào thảo luận, đưa ra câu hỏi - Tham gia trả lời những câu hỏi tình huống mà giáo viên đưa ra - Thực hành bài lab chia VLAN và định tuyến giữa các VLAN sử dụng Router - Nhận nhóm và báo cáo chủ đề mong muốn tìm hiểu với giáo viên nếu có - Tham gia các hoạt động do giáo viên tổ chức và đưa ra các câu hỏi thắc mắc cần giải đáp - Tìm hiểu các nguồn tài liệu do giáo viên cung cấp 6h Phòng học thực hành có trang bị máy tính, máy chiếu, Switch hỗ trợ VLAN và Router. Phòng học lý thuyết có trang bị máy tính, máy chiếu 11 12 - Trình bày nguyên lý phân giải tên miền của máy chủ DNS và nhiệm vụ của việc phân giải tên miền - So sánh hai giao thức http và https - Trình bày cách cấu hình máy chủ DNS và Web Server - Thảo luận vê nhiệm vụ của viện phân giải tên miền và nguyên lý phân giải tên miền - Thảo luận các giao thức truy cập web http và https - Hướng d...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online