giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

4h phng hc l thuyt c trang b my tnh my chiu 5 thit k

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ạo - Xây dựng được kế hoạch và phương pháp học tập phù hợp. - Lựa chọn được nguồn học liệu phục vụ cho môn học - Trình bày được những lợi ích đem lại cho doanh nghiệp khi có hệ thống mạng. - Trình bày được các bước để trở thành một nhà quản trị mạng trong doanh nghiệp - Nêu mục tiêu, nội dung và kế hoạch học tập của Module - Giới thiệu nguồn học liệu phục vụ cho học Mudule, phương pháp học tập và các tiêu chí đánh giá - Tổ chức thảo luận các lợi ích đem lại cho doanh nghiệp khi có hệ thống mạng - Quá trình để trở thành một nhà nhà quản trị mạng trong doanh nghiệp - Kết luận và tổng kết các nội dung thảo luận - Trả lời các câu hỏi của sinh viên - Phát phiếu yêu cầu các nội dung cần nghiên cứu trong bài 2 - Trình bày cấu trúc địa chỉ IP v4 - Mối quan hệ giữa Subnetmask và địa chỉ IP. SG GV - Tổ chức thảo luận về kiến trúc Ipv4 và mối liên quan giữa địa chỉ IP và Subnetmask - Đưa ra bài tập yêu cầu sinh viên 2 http://www.ebook.edu.vn 3h 3h Hoạt động sinh viên - Lĩnh hội và đặt các câu hỏi thắc mắc - Lựa chọn được phương pháp học tập và nguồn học liệu phục vụ cho Module - Thảo luận các nội dung trong phiếu yêu cầu - Ghi chú những vấn đề cơ bản - Nêu các câu hỏi thắc mắc - Trình bày được cấu trúc IP v4 - Hiểu rõ mối quan hệ giữa địa chỉ IP và Subnetmask SG SV 4h 4h Điều kiện thực hiện Phòng học lý thuyết có trang bị máy tính, máy chiếu. Phòng học lý thuyết có trang bị máy tính, máy chiếu. - Thự hiện phân chia dải địa chỉ IP thành các Subnet có subnetmask bằng nhau và không bằng nhau - Thiết kế được lược đồ IP phù hợp cho một doanh nghiệp. 3 - Phân tích được các ưu nhược điểm của mạng không dây và mạng có dây - Trình bày được các mô hình ứng dụng mạng không dây - Trình bày được các chuẩn mạn...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online