giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Access point ap ap l thit b ph bin nht trong wlan ch

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: uản lý mạng, an ninh mạng và các ràng buộc khác trong quá trình thiết kế mạng - Thiết kế được mạng LAN trong tòa nhà phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu - Thiết kế được mạng WAN cho Trường học phục vụ công tác đào tạo và quản lý của Nhà trường. Đây là môn học mang tính ứng dụng thực tiễn rất cao do vậy đòi hỏi sinh viên chuẩn bị kỹ các tài liệu và phương tiện học tập cần thiết. Gồm có - Các phần mềm giả lập thiết kế mạng : - VMWare Simulator, Boson Netsim Simulator - ISA Server - Mail Exchange Server, Mail Mdeamon Server - Sách giáo trình, Slide do giáo viên biên soạn. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 21 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Sách tham khảo: [1]. Cisco System, "CCNA Discovery1 4.0", Cisco System, 2007 [2]. Cisco System, "CCNA Discovery2 4.0", Cisco System, 2007 [3]. J.C. Mackin and Ian McLean, “Windows Server 2003 Network Infrastructure”, Microsoft Press, 2005 Trong quá trình học tập sinh viên cần chủ động đọc trước tài liệu tại nhà, các tài liệu do giáo viên giao cho về nhà tự học, tham gia trao đổi kiến thức trên forum của nhà trường và các forum khác như : • http://quantrimang.com • http://nhatnghe.com.vn • http://vnpro.org. 1.2.Cách sử dụng các phần mềm thiết kế giả lập VMWare, Boson 1.2.1 Phần mềm VMWare VMWare là phần mềm giả lập cho phép cài đặt nhiều hệ điều hành trên một máy tính có cấu hình mạnh. VMWare cho phép chúng ta cài nhiều hệ điều hành khác nhau như Window XP, Window Server 2003, Window Vista, Window Server 2008, Linux... trên cùng một máy tính và tại một thời điểm có thể cùng khởi động nhiều máy tính ảo trên một máy tính thật. Đây là một tiện ích v...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online