giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Alternate dns server dnh cho server d phng trong trng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: của network được set). Ngược lại thì router sẽ ignore thông tin định tuyến này đi Lúc này show ip route thử xem Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 53 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Do ripv2 phát triển từ ripv1 nên nó cũng còn thừa hưởng những đặc điểm của ripv1 như : Là giao thức định tuyến theo vector khoảng cách Cost của nó là hop count . Ở đây cho mèo sử dụng từ cost thay cho metric nhé . Vì nếu lỡ có ai xem qua BGP rùi thì sẽ bị lộn 1 tí . Maximum hop count vẫn là 15 Cũng sử dụng các cơ chế chống lặp vòng như ripv1 Nhưng Ripv2 có các điểm cải tiến khác version 1 như Nhiều thông tin định tuyến hơn như có gửi subnet mask đi kèm với địa chỉ mạng trong thông tin mà nó update. Hỗ trợ VLSM ( Variable length subnet mask ) subnet mask khác nhau, CIDR ( Classless Interdomain Routing ) và route summarization Có cơ chế xác thực thông tin khi nhận được bằng plaintext hoặc mã hóa MD5 Gởi thông tin định tuyến theo địa chỉ multicast là 224.0.0.9 bằng với 0100-5E-00-00-09 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 54 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 4.3. Giao thức định tuyến động OSPF Tổng Quan Về OSPF OSPF là một giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết được triển khai dựa trên các chuẩn mở. OSPF được mô tả trong nhiều chuẩn của IETF (Internet Engineering Task Force). Chuẩn mở ở đây có nghĩa là OSPF hoàn toàn mở với công cộng, không có tính độc quyền. Nếu so sánh với RIPv1 và RIPv2 là một giao thức nội thì IGP tốt hơn vì khả năng mở rộng của nó. RIP chỉ giới hạn trong 15 hop, hội tụ chậm và đôi khi còn chọn đường có tốc độ chậm v...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online