giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

C cc hnh thc ly nhim virus v phn mm c hi thng qua

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: chọn Next. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 93 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Thiết lập các chế độ ghi đọc của người dùng trên Site này và chọn Next. Click vào Finish để kết thúc chọn. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 94 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Click chuột phải vào trang web mà bạn vừa tạo và cấu hình các thuộc tính cho chúng. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 95 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Trên trang tuỳ chọn này bạn có thể cấu hình lại các thông số mà trước đó bạn đã tạo ra. Để thiết lập trang chỉ định khi trình duyệt web của máy Client yêu cầu sẽ được mở ra. Đầu tiên bạn chọn Add để thêm mới tên trang và chọn ,ví dụ tên trang chủ của tôi là index.com thì tôi gõ vào là index.com và Add vào Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 96 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Nhấn Apply rồi OK. Khi đó trên trình duyệt của máy khách bạn chỉ cần gõ thuongdao.com mà không cần phải gõ địa chỉ IP của trang web vào. Nếu bạn không để cổng mặc định là 80 thì ngay sau địa chỉ bạn gõ: và tên cổng vào. Ví dụ nếu tôi để cổng là 8080 thì tôi gõ trong trình duyệt là http://thuongdao.com:8080 2. Cấu hình dịch vụ IIS Để cấu hình dịch vụ web cho IIS bạn vào My Computer > Control Panel > Administrative Tool > Internet Services Manager. Sau đó làm như hình minh hoạ. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư ph...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online