giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Cc cuc tn cng c th c thc hin nhm vo bt k mt thit b

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: y bạn nhớ để ý mặc định là cho phép chế độ truy cập nặc danh tức là ai cũng có thể vào website của mình. Ta tick vào như hình minh hoạ trên. Còn nếu muốn khi truy cập vào site của mình phải có Username và password (tức là Uer trong computer) thì bỏ tick ở phần Anonymous access thay bằng Basic authentication .Khi đó bất cứ ai truy cập vào site của bạn cũng cần phải có username và password trên server của bạn. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 102 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Bài 12: Thực hành cấu hình các dịch vụ mạng cơ bản Cấu hình Active Directory (AD) Cấu hình IIS Cấu hình DNS Cấu hình DHCP Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 103 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Bài 13. Xây dựng một Mail Server 13.1. Giao thức SMTP, POP3, IMAP SMTP (tiếng Anh: Simple Mail Transfer Protocol - giao thức truyền tải thư tín đơn giản) là một chuẩn truyền tải thư điện tử qua mạng Internet. SMTP được định nghĩa trong bản RFC 821 (STD 10) và được chỉnh lý bằng bản RFC 1123 (STD 3). Giao thức hiện dùng được là ESMTP (extended SMTP - SMTP mở rộng), được định nghĩa trong bản RFC 2821. Lịch sử SMTP là một giao thức dùng nền văn bản và tương đối đơn giản. Trước khi một thông điệp được gửi, người ta có thể định vị một hoặc nhiều địa chỉ nhận cho thông điệp - những địa chỉ này thường được kiểm tra về sự tồn tại trung thực của chúng) . Việc kiểm thử một trình chủ SMTP là một việc tương đối dễ dàng, dùng chương trình ứng dụng "telnet" (xem dưới đây). SMTP dùng cổng 25 của giao thức TCP....
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online