giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Ch duy nht my proxy ny cn modem v account truy cp

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hiết kế sơ đồ hệ thống mạng như trong hình Yêu cầu Sử dụng giao thức định tuyến tĩnh cấu hình định tuyến giữa các LAN Sửu dụng giao thức IGRP với AS=100 cấu hình định tuyến giữa các LAN Kết quả Các PC thuộc các LAN ping được đến nhau Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 62 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Bài 6: Cấu hình NAT trên Router 6.1. Khái niệm chung về NAT Hai mươi năm trước đây, IPv4 đưa ra một mô hình địa chỉ và cũng đáp ứng được một trong khoảng thời gian, nhưng trong tương lai gần không đáp ứng đủ. Trong khi đó, IPv6 được xem là một không gian địa chỉ không giới hạn, thì được triển khai thử nghiệm chậm chạp và chắc chắn sẽ thay thế IPv4 trong tương lai gần. Trong thời gian chờ đợi sự thay đổi đó, một số kỹ thuật để có thể sử dụng để sử dụng có hiệu quả tài nguyên IP đó là: NAT (Network Address Translation); PAT ( Port address translation ); VLSM ( Variable-Length Subnet Mask ). Nat là chữ viết tắt của chữ Network Address Translate (Dịch địa chỉ IP). NAT có 02 mục đích Ẩn địa chỉ IP trong hệ thống mạng nội bộ trước khi gói tin đi ra Internet giằm giảm thiểu nguy cơ tấn công trên mạng Tiết kiệm không gian địa chỉ IP Có 03 phương án NAT Nat tĩnh (Static Nat) Nat động (Dynamic Nat) Nat overload – PAT (Port Address Translate) Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 63 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Host A sử dụng 1 địa chỉ dành riêng 192.168.2.23, host B sử dụng 1 địa chỉ công cộng 192.31.7.130. Khi Host A gửi một packet đến host B, backet sẽ được truyền qua router và rout...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online