giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Lc thng c s dng ngn chn k xm nhp vo mng wlan ca bn nh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mạng một số doanh nghiệp. Trong hình là sơ đồ hệ thống mạng Trường ĐH SPKT Hưng Yên. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 24 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 25 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Bài 2: Địa chỉ mạng 2.1.Địa chỉ IP và Subnetmask Kiến thức về địa chỉ IP và các kiến thức liên quan đến Mô hình TCP/IP, Subneting đã được trang bị tại Module Mạng cơ bản, đây là một khối kiến thức nền tảng rất quan trọng, sinh viên cần xem lại tài liệu đã học. Để ôn tập lại khối kiến thức này sinh viên cần hoàn tất bài tập sau:. Hệ thống mạng của công ty ABC như hình vẽ, công ty được cấp phát dải đỉa chỉ 192.168.0.0/16. Thực hiện chia dải địa chỉ trên thành các Subnet thoả mãn điều kiện số host trong mỗi Subnet như trên hình với điều kiện tối ưu hoá không gian địa chỉ IP. 250 host – LAN 2 500 host – LAN3 1000 host – LAN1 2.2. Các loại địa chỉ IP 2.2.1. Địa chỉ IP Private, IP Public IP private là những IP không được định tuyến trên Internet, bao gồm các dải địa chỉ sau: 10.0.0.0 --> 10.255.255.255 172.16.0.0 --> 172.16.31.255 192.168.0.0 --> 192.168.255.255 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 26 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Các dải địa chỉ IP còn lại của lớp A, B, C là những địa chỉ IP Public (thuộc quyền sở hữu của ISP và nhà cung cấp địa chỉ Internet) 2.2.2.Địa chỉ IP Unicast, Multicast, Broadcast Địa chỉ Broadcast là địa chỉ quảng bá cho một Subnet theo chiều từ PC đến tất cả các PC trong cùng Subnet : PC-> a...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online