giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Mc ch ca mn hc gip sinh vin t c cc k nng v qun tr mng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: thực hành của sinh viên - Đánh giá và gợi ý các cách làm cho sinh viên - Trình bày các nguy cơ trên mạng - Phận biệt được các đặc điểm của Virus, Trojan, Worm - Nhận dạng các kiểu tấn công DoS - Giải mã Pass với Brute Force Attack - Các chính sách bảo mật - Tổ chức thảo luận các nguy cơ trên mạng - Tổ chức thảo luận các laọi Virus, Worm, Trojan - Tổ chức thảo luận các kiểu tấn công DoS - Đánh giá và gợi ý các cách làm cho sinh viên - Nhận xét, đánh giá và tổng kết vấn đề thảo luận Thông qua khoa/ bộ môn 3h 3h - Sinh viên đọc trước tài liệu về vấn đề thảo luận - Tham gia vào thảo luận, đưa ra câu hỏi - Thực hiện bài Lab triển khai tường lửa bảo vệ hệ thống mạng của doanh nghiệp - Sinh viên đọc trước tài liệu về vấn đề thảo luận - Tham gia vào thảo luận, đưa ra câu hỏi - Thực hiện bài Lab triển khai tường lửa bảo vệ hệ thống mạng của doanh nghiệp Phòng thực hành Tài liệu tham khảo 6h Phòng lý thuyết có trang bị máy chiếu Tài liệu tham khảo 4h Giáo viên http://www.ebook.edu.vn http://www.ebook.edu.vn Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Bài 1: Tổng quan về mạng doanh nghiệp ................................................................................. 21 1.1 Giới thiệu môn học, phương pháp học ........................................................................... 21 1.2.Cách sử dụng các phần mềm thiết kế giả lập VMWare, Boson ..................................... 22 1.2.1 Phần mềm VMWare ................................................................................................ 22 1.2.2 Phần mềm Boson Netsim......................................................................................... 23 1.3. Giới thiệu hệ thống mạng thực tế của một số doanh nghiệp.......................................... 24 Bài 2: Địa chỉ mạng ...............
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online