giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Module ny gip ngi hc pht trin cc nng lc phn tch 2 t vn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: g - Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Tel: (03213) 713153 Email: [email protected] URL: http://www.utehy.edu.vn http://www.ebook.edu.vn Tên Module: Thiết kế mạng doanh nghiệp Mã Module: Giáo viên: Vũ Khánh Quý Ngành học: Công nghệ Thông tin Số giờ học: 140(30/30) Loại hình đào tạo: Chính qui Thời gian thực hiện: Học kỳ III Năm học: 2008/2009 Loại Module: LT+TH Phiên bản: 20090105 1. Mục tiêu: Sau khi hoàn thành module này, người học có khả năng: Sau khi hoàn thành module này, người học có khả năng: - Đánh giá được các hoạt động của các thiết bị phần cứng và phần mềm trong một mô hình mạng LAN, WAN sẵn có Tư vấn trong việc lựa chọn các thiết bị phần cứng phần mềm để thiết kế mạng LAN, WAN phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ Đánh giá được các yêu cầu về quản lý mạng, an ninh mạng và các ràng buộc khác trong quá trình thiết kế mạng Thiết kế được mạng LAN trong tòa nhà phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu Thiết kế được mạng WAN cho Trường học phục vụ công tác đào tạo và quản lý của Nhà trường. Module này giúp người học phát triển các năng lực: Phân tích (2); Tư vấn (2); Thực hiện (3); Thiết kế (3) và Bảo trì (2). 2. Điều kiện tiên quyết: Người học đã học Mạng máy tính. 3. Mô tả module: Module này nhằm cung cấp cho người học các kiến thức để Thiết kế được các hệ thống mạng LAN/WAN; Kiểm tra, đánh giá hiệu năng hoạt động của hệ thống; Xử lý được các sự cố xảy ra; Có kỹ năng cơ bản về bảo mật trong hệ thống mạng doanh nghiệp nhỏ. http://www.ebook.edu.vn 4. Nội dung module: Bài 1: Tổng quan về mạng doanh nghiệp 1.1.Giới thiệ...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online