giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Ngy nay khi a mm rt t c s dng th phng thc ly nhim ny

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: bảo mật như ecommerce, e-banking ... trên Internet. 11.2.2. Triển khai Website doanh nghiệp trên Server Để triển khai một website doanh nghiệp trên Server ta phải cài dịch vụ Web Server lên máy chủ đó. Tuỳ thuộc vào Hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình Web mà bạn sẽ quyết định cài lên Server dịch vụ Web Server IIS cho Window hay Apache cho Linux. Sau đây là các bước triển khai dịch vụ Webserver IIS trên máy chủ Window. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 89 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Các bước cài đặt ISS khá dễ dàng các bạn có thể cài các mục như với cài DNS, chỉ khác là trong hộp thoại chọn các bạn chọn: Như trên hình hoặc có thể tuỳ chọn trong mục Details. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 90 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Xuất hiện bảng sau, chúng ta chọn Next. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 91 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đặt tên mô tả cho Website này và chọn Next. Chọn các thiết lập: Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 92 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Nhập địa chỉ IP của máy chủ vào mục IP nếu như bạn muốn chỉ định các máy khác địa chỉ web được chỉ tới là địa chỉ nào. Chọn cổng truy cập trên máy chủ, thông thường chúng ta để cổng 80 nhưng tuỳ vào người quản trị mạng mà chúng ta có thể chọn cổng bất kỳ để tránh sự dòm ngó từ bên ngoài. Chọn Next. Trong mục này bạn hãy chọn đường dẫn lưu trang web của bạn và...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online