giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Nh bn thy trong hnh di mt ap hot ng nh l mt root ap v

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ô cùng thú vị và cần thiết cho các sinh viên khi học về mạng máy tính và cần cấu hình một lúc nhiều hệ thống khác nhau tạo thành một hệ thống mạng ảo. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 22 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Trên đây là hình khi máy ảo VMWare đang cùng lúc được cài đặt và chạy cả 03 hệ điều hành gồm Window Server 2003, Window XP và Red Hat Linux để thực tập. 1.2.2 Phần mềm Boson Netsim Boson Netsim là phần mềm cho phép giả lập các hoạt động của các thiết bị mạng Cisco. Với thị phần chiếm trên 70% toàn thế giới về thiết bị mạng, các thiết bị mạng của cisco luôn là lựa chọn số một cho tất cả các nhà thiết kế và triển khai hệ thống do độ ổn định và tính tin cậy cũng như sự bảo đảm của Cisco trong vấn đề an toàn thông tin. Boson Netsim sau khi cài đặt gồm 02 tiện ích con : • Boson Netsim Design • Boson netsim Simulator Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 23 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Boson Netsim Design là tiện ích cho phép chúng ta thiết kế các mô hình mạng ảo khi không có điều kiện tiếp xúc với thiết bị thật. Dù vậy Boson Design có thể cho phép giả lập đến 90% các mô hình thật. Boson Netsim được thực hiện sau khi bạn đã thiết kế hệ thống giả lập. Nhiệm vụ của nó là tạo ra môi trường giả lập để thực hiện các câu lệnh cấu hình hệ thống đã được thiết kế bởi Boson Design trên môi trường CLI (Conmand Line Interface). 1.3. Giới thiệu hệ thống mạng thực tế của một số doanh nghiệp Giới thiệu tổng quan sơ đồ hệ thống...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online