giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Nu lin kt vi mt h thng my tnh ln n c th tng tin c mt

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: t Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 81 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Điều đó sẽ là một giải pháp tốt để dự phòng cho PDS, vì khi kết nối đến PDS bị hỏng thì cũng không ảnh hưởng gì tới đến SDS. Ngoài ra PDS luôn duy trì một lượng lớn dữ liệu và thường xuyên thay đổi hoặc thêm các địa chỉ mới vào các vùng. Do đó, DNS server sử dụng một cơ chế cho phép chuyển các thông tin từ PDS sang SDS và lưu giữ trên đĩa. Khi cần phục hồi dữ liệu về các vùng, chúng ta có thể sử dụng giải pháp lấy toàn bộ hoặc chỉ lấy phần thay đổi. Thay đổi DNS. Thông thường khi kết nối Internet, tất cả mọi dấu hiệu cho thấy cuộc kết nối suôn sẻ. Thế nhưng, sau khi đã gõ địa chỉ website vào trình duyệt rồi mà đợi mãi vẫn chẳng thấy website hiện ra. Thanh Status (màu xanh lục) trên IE cũng không thấy xuất hiện. Kiểm tra lại mọi thứ thì vẫn thấy bình thường... Mãi một lúc lâu sau mới thấy trình duyệt thông báo Connecting to 64.128.xxx.xxx rồi sau đó vào website bình thường. Nhưng mỗi lần click vào link nào trên trang thì vẫn lặp lại tình trạng cũ. DNS, Domain Name Server, hay còn gọi là máy chủ tên miền - là một trong những khâu vô cùng quan trọng trong tiến trình duyệt web của bạn. Mỗi máy tính trên Internet được đánh dấu bằng một địa chỉ IP, là một mớ số đó, nhất là trong tương lai địa chỉ IP sẽ dài gấp bốn lần địa chỉ hiện nay. DNS chính là giải pháp. Thay vì bắt con người nhớ số, mỗi số IP sẽ được đổi thành chữ và DNS có nhiệm vụ đổi chữ thành số tương ứng khi có yêu cầu. Địa chỉ của DNS thường được cung cấp tự động trực tiếp mỗi...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online