giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Rip s dng cu trc mng dng ngang hng thng tin nh tuyn c

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Các nguồn tài nguyên tốt nhất để tìm hiểu về dòng sản phẩm nào đó trên thị trường chính là website của nhà sản xuất. Khi chọn một AP, hãy nhớ chọn nhà sản xuất có hỗ trợ ngoài các tính năng và giá cả. 3.3.2. WLAN và SSID Mạng không dây nội bộ theo chuẩn IEEE 802.11 bảo mật dùng thông số cấu hình SSID (Service Set ID). Kỹ thuật này hoạt động theo 2 chế độ + Chế độ không bảo mật thì theo chu kỳ thời gian Access Point gửi Broadcast SSID của mình đến các máy trạm dùng card mạng wireless.Mô hình này thường dùng cho các điểm internet công cộng (Hot Post) + Chế độ thứ 2 là chế độ bảo mật, Access Point không gửi SSID của mình cho máy trạm mà máy trạm phải có cùng thông số SSID (được cấu hình trong card wireless trên máy trạm) với Access Point. Mô hình này thường sử dụng cho hệ thống mạng công ty) Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 40 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 3.3.3. Cấu hình một mạng WLAN đơn giản Sinh viên thực hiện bài lab cấu hình mạng Wireless cho văn phòng một công ty nhỏ Yêu cầu thiết bị Một Modem ADSL Một đường Internet Một AccessPoint PC có card Wireless Cấu hình hệ thống Cấu hình sơ đồ hệ thống theo hình Cấu hình AccessPoint Wireless cho cc PC có card mạng không dây kết nối được Internet Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 41 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Bài 4: Cơ bản về cấu hình định tuyến 4.1. Các giao thức định tuyến Trong ngành mạng máy tính, định tuyến (tiếng Anh: routing hay routeing) là quá trình chọn lựa các đường đi trên một...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online