giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Rootkit c ngun gc t cc ng dng tng i hin nhng nhng nm

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: khi bạn thiết lập kết nối với ISP (nhà cung cấp dịch vụ Internet). Ở Việt Nam, mỗi ISP thường có hai hoặc nhiều DNS để phục vụ số lượng khách hàng của mình. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 82 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Thế nhưng thường cũng không đủ dùng. Vì vậy không ai cấm việc xài dịch vụ của ISP này nhưng thiết lập DNS của ISP khác, hoặc một DNS nào đó tốt hơn trong các giờ cao điểm. Thao tác thay DNS cũng rất dễ dàng. Bạn mở cửa sổ Network/properties để vào Internet Protocol(TCP/IP) Properties. Nếu bạn dùng mặc định DNS do ISP cung cấp thì chọn "Obtain DNS server address automatically" Nếu muốn dùng DNS theo ý mình thì chọn dòng " User the following DNS server addresses", sau đó điền địa chỉ IP của DNS vào 2 dòng bên dưới. Preferrer DNS server là địa chỉ được trình duyệt tìm đến đầu tiên. Alternate DNS server dành cho server dự phòng, trong trường hợp server đầu tiên quá bận. <Network > chính là tên của kết nối Internet của bạn. Cấu hình cho dịch vụ DNS. Để tạo một Zone mới kích chuột vào Action chọn NewZone như hình trên. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 83 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Sau đó chọn Next. Chọn Standard Primary nếu bạn muốn thiết lập một zone mới, còn nếu bạn đã có một zone nào đó rồi thì bạn có thể chọn Secondary để tạo một bản sao lưu. Kích chuột chọn Next để tiếp tục. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 84 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Nhập vào nội dung của Zone bạn muốn thiết lập rồi chọn Next. Chọn Next. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thu...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online