giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Sg gv t chc tho lun v kin trc ipv4 v mi lin quan gia

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: r 13.1. Giao thức SMTP, POP3, IMAP 13.2. Triển khai Mail Server cho doanh nghiệp Bài 14. Thực hành Xây dựng một Mail Server Triển khai Mail Server cho doanh nghiệp Bài 15: Thực hành Proxy và Firewall http://www.ebook.edu.vn 15.1. Nguyên lý hoạt động của Proxy 15.2. Nguyên lý hoạt động của Firewall 15.3. Triển khai xây dựng hệ thống tường lửa cho doanh nghiệp Bài 16. Cơ bản về bảo mật 16.1 Các nguy cơ tiềm tàng trên mạng 16.2. Các phương thức tấn công 16.2.1 Viruses, Worms, Trojan Horses. 16.2.2 Denial of Service (DoS) và Brute Force Attack 16.3. Các chính sách bảo mật 5. Tài liệu tham khảo: Sách giáo trình, Slide do giáo viên biên soạn. Sách tham khảo: [1]. Cisco System, "CCNA Discovery1 4.0", Cisco System, 2007 [2]. Cisco System, "CCNA Discovery2 4.0", Cisco System, 2007 [3]. J.C. Mackin and Ian McLean, “Windows Server 2003 Network Infrastructure”, Microsoft Press, 2005 6. Học liệu: Giáo trình lưu hành nội bộ, sách tham khảo, hệ thống bài tập mẫu, bài tập tự làm, máy tính, tài nguyên trên Internet, Projector. 7. Đánh giá: Hình thức đánh giá: - Kiểm tra giữa kỳ (Triển khai trên môi trường giả lập): 20% - Đánh giá quá trình (kết quả các buổi thực hành): 10% - Kiểm tra cuối kỳ: 70% Tiêu chí đánh giá: - Kỹ năng thiết kế, xây dựng bài toán - Kỹ năng cài đặt bài toán Người đánh giá: Giáo viên giảng dạy và người học. 8. Kế hoạch học tập Bố trí giảng dạy module Mạng doanh nghiệp (3 tín chỉ) như sau: 27 tiết lý thuyết (thực hiện trong 9 buổi, mỗi buổi 3 tiết), 36 tiết sinh viên làm tiểu luận (giáo viên tự bố trí lịch gặp, hướng dẫn sinh viên), 18 tiết thực hành (thực hiện trong 6 buổi, mỗi buổi 3 tiết) và 90 giờ chuẩn bị cá nhân (đề cương 130 trang) http://www.ebook.edu.vn http://www.ebook.edu.vn 8. Kế hoạch học tập: Bài Mục tiêu Hoạt động giáo viên 1 - Xác định được vị trí, vai trò và nội dung của Module trong chương trình đào t...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online