giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Thiu cnh gic vi mng cng cng mt th on chung tin tc hay

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: exit Vnpro(config)# Vnpro(config)#interface vlan 20 Vnpro(config-if)#exit Vnpro(config)# Để gán các port vào các Vlan, thực hiện các bước sau: Ví dụ ta cần gán các port fastethernet 2 vào Vlan 10, port fastetehnet 3 vào Vlan 20 Vnpro(config)#interface fastethernet0/2 Vnpro(config-if-range)#switchport access vlan 10 Vnpro(config-if-range)#exit Vnpro(config)#interface fastethernet0/3 Vnpro(config-if-range)#switchport access vlan 20 Vnpro(config-if-range)#exit Kiểm tra lại cấu hình Vlan Vnpro#show vlan Cấu hình IP cho interface Vlan: các interface Vlan được cấu hình IP chỉ mang tính chất luận lý. IP này phục vụ cho việc quản lý, địa chỉ IP luận lý này còn có thể dùng để telnet vào Switch từ xa và chạy các ứng dụng SNMP. Vnpro#config terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Vnpro(config)#interface vlan 10 Vnpro(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 Vnpro(config-if)#no shutdown Lưu cấu hình vào NVRAM Vnpro#copy running-config startup-config Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 73 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Cần chú ý gán default-gateway cho switch bằng câu lệnh VnPro#ip default-gateway 10.0.0.100 Địa chỉ 10.0.0.100 có thể dùng là địa chỉ của PC được dùng để telnet vào switch. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 74 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Bài 9:Thực hành Cấu hình chuyển mạch và VLAN Thực hiện định tuyến giữa các VLAN theo sơ đồ sau đây. Các bước thực hiện trên Switch2900 1. Vào chế độ privileged mode, cấu hình mật khẩu telnet cho switch 2. Gán địa chỉ IP và default gateway cho VLAN1 cho tiện việc quản trị 3. Thiết lập vtp transparent mode 4. Tạo mới VLAN2 trong cơ sở dữ liệu VLAN...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online