giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

V khnh qu khoa cntt h s phm k thut hng yn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i gửi update (về đường mạng 131.108 và 131.99) cho router 2 thì router 1 phải check rằng Đường mạng 131.108.5.0/24 có cùng major net với 131.108.2.0/24 hay không? Trong trường hợp này là có, Router 1 mới check típ 131.108.5.0 và 131.108.2.0 có cùng subnet mask hay không? Nếu trùng, Router 1 sẽ quảng bá đường mạng này. Nếu k trùng , router 1 sẽ drop packet đó Đường mạng 137.99.88.0/24 có cùng major net với 131.108.2.0/24 hay không? Nếu không thì router 1 sẽ làm động tác là tổng hợp (summarize) 137.99.88.0/24 tại major net boundary thành 137.99.0.0 và quảng bá nó. Trong mô hình này thì ta nhận được kết quả như thế này trong khi thi hành lệnh debug ip rip Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 52 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Nhận update : Lúc này debug ip rip ngay trên router 2 thì ta thấy như thế này Router 2 sẽ check để xem nên apply mask nào cho đường mạng 131 và 137 này đây 131.108.5.0 và 131.108.2.0( xét trên interface mà nhận update vào) có cùng 1 major net k? Nếu có thì apply thẳng mask của interface mà nó nhận update, trong trường hợp này là apply /24). Nếu mạng được quảng bá tức 131.108 mà /32 thì router 2 sẽ apply /32 và típ tục quảng bá cho các router khác là /32( điều này nó khác với IGRP nhé) 131.108.5.0 và 137.99.0.0 có cùng major net k? Nếu không xét tiếp, trong bảng định tuyến có subnet nào hay mạng con của major net này mà nó học từ các interface khác không? Nếu không thì router 2 sẽ apply thẳng classful subnet mask là /16 luôn vì 137 là mạng lớp B. Chú ý ở đây nó sẽ apply host mask nếu như giữa 2 router là 1 unnumbered link và chứa thông tin về subnet ( tức là khi đó các bit trong phần portion...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online