giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Vic chia ti y i hi cc ng phi c chi ph costbng nhau mi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: . Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 36 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên AP có thể có hoặc không có anten diversity (tính năng đa dạng anten). WLAN anten diversity là việc sử dụng nhiều anten với nhiều input trên một receiver duy nhất để lấy mẫu tín hiệu đến thông qua mỗi anten. Việc lấy mấu tín hiệu từ 2 anten cho phép xác định được tín hiệu input của anten nào là tốt hơn. Hai anten có thể có mức độ nhận tín hiệu khác nhau bởi vì một hiện tượng được gọi là multipath. Advanced Filtering Capability Các chức năng lọc MAC hay protocol có thể được bao gồm trong AP. Lọc thường được sử dụng để ngăn chặn kẻ xâm nhập vào mạng WLAN của bạn. Như là một phương thức bảo mật cơ bản, một AP có thể được cấu hình để lọc những thiết bị không nằm trong danh sách lọc MAC của AP. Việc lọc protocol cho phép admin quyết định và điều khiển giao thức nào nên được sử dụng trong mạng WLAN. Ví dụ: Nếu Admin chỉ muốn cho phép truy cập http trong mạng WLAN để người dùng có thể lướt web và truy cập mail dạng web (yahoo), thì việc cấu hình lọc giao thức http sẽ ngăn chận tất cả các loại giao thức khác. Removable (Modular) Radio Card Một số nhà sản xuất cho phép bạn thêm vào và tháo ra các radio card từ khe PCMCIA trên AP. Một số AP có thể có 2 Anten dành cho các mục đích đặc biệt. Việc có 2 Anten trong một AP cho phép một radio card có thể hoạt động như là một AP trong khi một radio card khác hoạt động như là một Bridge. Một cách khác là sử dụng mỗi radio card như là một AP độc lập. Việc có mỗi card hoạt động như là một AP độc lập...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online