giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Cho sinh vin giao cng vic cho tun tip theo

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ợc lược đồ địa chỉ IP cho doanh nghiệp - Thực hiện cấu hình định tuyến cho các mạng bằng định tuyến tĩnh và định tuyến động với Rip v1, Rip v2 - Đánh giá được ưu nhược điểm giữa định tuyến tĩnh và định tuyến động - Đưa trước tài liêu thảo luận cho sinh viên - Thảo luận thiết kế lược đồ địa chỉ IP - Cho sinh viên phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận theo nhóm đã phân công trước - Trả lời các câu hỏi thắc mắc của sinh viên - Nhận xét, đánh giá và tổng kết vấn 3h - Sinh viên đọc trước tài liệu về vấn đề thảo luận - Tham gia vào thảo luận, đưa ra câu hỏi - Tham gia trả lời những câu hỏi tình huống mà giáo viên đưa ra - Thiết kế lược đồ địa chỉ IP cho doanh nghiệp và cấu 6h Phòng học thực hành có trang bị máy tính, máy chiếu. http://www.ebook.edu.vn đề thảo luận 6 - Trình bày được các khái niệm về NAT tĩnh, NAT động - So sánh ưu nhược điểm của các loại NAT - Trình bày nguyên lý hoạt động của PAT - Cấu hình PAT trên Router cho phép các IP trong LAN ra IP Public hình định tuyến giữa các mạng - Tổ chức thảo luận cho sinh viên hiểu rõ khái niệm về NAT, so sánh ưu nhược điểm mỗi loại - Tổ chức thảo luận về PAT và sự cần thiết có PAT - Hướng dẫn sinh viên thực hiện bài lab cấu hình PAT - Cung cấp các tài liệu liên quan đến kiến thức NAT - Trả lời các câu hỏi thắc mắc của sinh viên trong quá trình thực hành - Nhận xét, đánh giá và tổng kết vấn đề thảo luận - Chủ động tham gia thảo luận về chủ đề do giáo viên hướng dẫn - Trình bày các nội dung mà mình đã tìm hiểu - Thực hiện tìm hiểu và cấu hình bài lab do giáo viên đưa ra http://www.ebook.edu.vn 3h Phòng học lý thuyết có trang bị máy tính, máy chiếu. 4h 7 8 - So sánh ưu nhược điểm mỗi loại NAT - Cấu hình PAT trên Router để NAT các IP trong LAN ra IP Public - Phân tích được nguyên lý hoạt động chuyển đổi địa chỉ IP - Thảo luận thiết kế lược đồ địa chỉ IP - Cho sinh viên phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận theo nhóm đã phân công trư...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online