giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Ebookeduvn 137 v khnh qu khoa cntt h s phm k thut hng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: t Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 85 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Sau đó chọn Finish. Chuột phải vào phần mà bạn vừa tạo và chọn NewHost để tạo ra một Host mới. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 86 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Chọn tuỳ ý một cái tên và chọn địa chỉ IP của Host. Nhấn Add Host -> Ok -> Done. Tiếp tục thiết lập Alias, đây là một định danh của Site mà bạn cần thiết lập. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 87 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Chọn một tên để thay thế cho định danh mạng. Kế tiếp chọn Browse… Tìm đúng Zone mà bạn đã tạo Host và chọn Host đó - nhấn OK. Lúc này bạn đã có thông tin đầy đủ về một tên miền mà mình sẽ tạo ra. Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 88 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Nhấn OK để tiếp tục. Để có thể thử nghiệm việc phận giải một tên miền với DNS ta hãy sử dụng một dịch vụ ISS để kiểm tra. 11.2. Dịch vụ Web Server 11.2.1. Giao thức HTTP và HTTPS Giao thức HTTP HTTP (HyperText Transfer Protocol), tiếng Việt gọi là Giao Thức Truyền Siêu Văn Bản. HTTP là một giao thức chuẩn trực thuộc lớp ứng dụng trong mô hình 7 lớp OSI và được dùng để liên hệ thông tin giữa máy cung cấp dịch vụ (Web Server) và máy dùng dịch vụ (Client). HTTP tương thích với nhiều định dạng thông tin, media và hồ sơ. Giao thức HTTPS HTTPS( Secure HTTP), là một sự kết hợp giữa giao thức HTTP và giao thức bảo mật SSL hay TLS cho phép trao đổi thông tin một cách bảo mật trên Internet. Giao thức HTTPS thường được dùng trong các giao dịch cần sự...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online