giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Ebookeduvn 26 v khnh qu khoa cntt h s phm k thut hng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ...... 41 Bài 4: Cơ bản về cấu hình định tuyến....................................................................................... 42 4.1. Các giao thức định tuyến ............................................................................................... 42 4.2. Giao thức định tuyến nội vùng RIP ............................................................................... 49 4.3. Giao thức định tuyến động OSPF .................................................................................. 55 Bài 5:Thực hành về định tuyến................................................................................................. 62 Bài 6: Cấu hình NAT trên Router............................................................................................. 63 6.1. Khái niệm chung về NAT.............................................................................................. 63 6.2 Nat tĩnh – Static NAT ..................................................................................................... 66 6.3. Nat động – Dynamic NAT............................................................................................. 67 6.4. Nat Overload – PAT ...................................................................................................... 67 Bài 7:Thực hành Cấu hình NAT trên Router............................................................................ 69 Bài 8:Cấu hình chuyển mạch (Switching) ................................................................................ 70 8.1. Cấu hình Switch và VLAN............................................................................................ 70 Bài 9:Thực hành Cấu hình chuyển mạch và VLAN ................................................................. 75 Bài 10: Thảo luận...................................................................................................................... 77 Bài 11: Cấu hình các Web Server, DNS Server ....................................................................... 78 11.1. Dịch vụ phân giải tên miến – DNS Server................................................................... 78 11.1.1. Nguyên lý phân giải tên miền ..............................................
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online