giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Ebookeduvn 30 v khnh qu khoa cntt h s phm k thut hng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: g........................................................................... 128 16.2. Các phương thức tấn công ......................................................................................... 130 16.2.1 Viruses, Worms, Trojan Horses........................................................................... 130 16.2.2 Denial of Service (DoS) và Brute Force Attack .................................................. 142 16.3. Các chính sách bảo mật ............................................................................................. 145 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên http://www.ebook.edu.vn 20 Vũ Khánh Quý – Khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Bài 1: Tổng quan về mạng doanh nghiệp 1.1 Giới thiệu môn học, phương pháp học Với xu thế ứng dụng hệ thống thông tin vào tất cả các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, vấn đề triển khai một hệ thống mạng khi xây dựng một doanh nghiệp là điều tất yếu. Do vậy nhu cầu nhân lực ở trình độ chuyên gia trong lĩnh vực mạng doanh nghiệp trên thị trường lao động hiện nay đang rất nhiều. Mạng doanh nghiệp là môn học được giảng dạy sau Module Mạng cơ bản và trước Module Bảo mật mạng và Module Mạng thế hệ mới. Mục đích của môn học giúp sinh viên đạt được các kỹ năng về quản trị mạng LAN, tư vấn, thiết kế và xây dựng được một hệ thống mạng cho doanh nghiệp có quy mô nhỏ với các yêu cầu cụ thể như sau: - Đánh giá được các hoạt động của các thiết bị phần cứng và phần mềm trong một mô hình mạng LAN, WAN sẵn có - Tư vấn trong việc lựa chọn các thiết bị phần cứng phần mềm để thiết kế mạng LAN, WAN phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ - Đánh giá được các yêu cầu về q...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online