giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Ebookeduvn 3h 3h sinh vin c trc ti liu v vn tho lun

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: g 802.11a,b,g và đặc điểm của mỗi chuẩn. - Trình bày được chức năng của các thiết bị cơ bản trong mạng WLAN - Trình bày được khái niệm kênh truyền và SSID trong mạng WLAN - Tổ chức thảo luận về mạng WLAn, các ưu nhược điểm và các mô hình ứng dụng - Giải đáp cho sinh viên các vấn đề khó khăn và định hướng cho sinh viên thảo luận theo đúng chủ đề - Trả lời các câu hỏi thắc mắc của sinh viên - Cấu hình thử nghiệm mạng WLAN cũng như cách tính toán và phân chia một dải IP thành các Subnet theo đáp ứng yêu cầu của người sử dụng - Tham gia trả lời những câu hỏi tình huống mà giáo viên đưa ra thực hiện phân chia địa chỉ IP thành các Subnet có Subnetmask bằng nhau và không bằng nhau. - Tư vấn và giải đáp các vấn đề khó khăn khi sinh viên gặp vướng mắc http://www.ebook.edu.vn 3h - Thảo luận theo các nội dung giáo viên đưa ra - Nêu các câu hỏi, thắc mắc trong quá trình thảo luận - Quan sát các gợi ý và phân tích của giáo viên và để từ đó đưa ra những nhận định và ý kiến của mình về vấn đề thảo luận. - Cấu hình thử nghiệm mạng WLAN với chức năng cơ bản 4h Phòng học lý thuyết có trang bị máy tính, máy chiếu, AccessPoint, Card mạng không dây. - Cấu hình mạng WLAN đơn giản 4 - Trình bày được các giao thức định tuyến - So sánh định tuyến tĩnh và động, Distance Vector và Link State - Đặc điểm của định tuyến Rip v1 - Cấu hình định tuyến hệ thống sử dụng Rip v1 - Tổ chức thảo luận về định tuyến và Router - Tổ chức thảo luận về định tuyến tĩnh và định tuyến động, Distance Vector và Linkstate - Hướng dẫn sinh viên cấu hình định tuyến hệ thống mạng nội bộ - Trả lời các câu hỏi thắc mắc của sinh viên 3h - Thảo luận về các chủ đề do giáo viên hướng dẫn - Quan sát và thực hiện cấu hình LAB định tuyến với giao thức Rip V1 - Quan sát cách gợi ý và phân tích của giáo viên để từ đó đưa ra những nhận định và ý kiến của mình về vấn đề thảo luận. 4h Phòng học lý thuyết có trang bị máy tính, máy chiếu. 5 - Thiết kế đ...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online