giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313 - B GIO DC V O TO TRNG I...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
http://www.ebook.edu.vn B GIÁO D C VÀ Đ ÀO T O TR ƯỜ NG ĐẠ I H C S Ư PH M K THU T H Ư NG YÊN GIÁO TRÌNH M NG DOANH NGHI P TRÌNH ĐỘ Đ ÀO T O: ĐẠ I H C NGÀNH Đ ÀO T O: CÔNG NGH THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY) H ư ng Yên, tháng 12 n ă m 2008
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
http://www.ebook.edu.vn L I NÓI ĐẦ U Cùng v i s phát tri n nhanh chóng c a n n kinh t ế . V n đề ng d ng h th ng M ng thông tin vào đ i u hành và s n xu t trong doanh nghi p ngày càng đượ c đẩ y m nh. Nhà qu n lý mong mu n Qu n tr viên m ng thông tin ph i n m đượ c h u h ế t các công ngh m ng để nhanh chóng tri n khai, ng d ng nh ng công ngh m ng tiên ti ế n vào ph c v đ i u hành s n xu t c ũ ng nh ư l p k ế ho ch xây d ng và b o v h th ng thông tin n i b c a doanh nghi p tránh kh i m i nguy c ơ t n công. V i cu n giáo trình này, tôi c g ng t p trung đ i sâu vào các công ngh m i nh t hi n đ ang đượ c áp d ng trong doanh nghi p t i th i đ i m hi n t i. Giáo trình này g m 16 bài trong đ ó có 09 bài gi ng, 06 bài th c hành và 01 bài th o lu n. M c tiêu cu n sách đ i vào các v n đề chính sau: Thi ế t k ế l ượ c đồ đị a ch IP cho doanh nghi p C ơ b n v công ngh m ng không dây V n đề đị nh tuy ế n và chuy n m ch trong m ng doanh nghi p Tri n khai các d ch v máy ch (Mail Server, Web Server, DNS, DHCP…) C ơ b n v b o m t Mong mu n thì nhi u nh ư ng trong th i gian 3 tín ch c a môn h c này chúng ta ch ư a th bao quát toàn b các công ngh m ng áp d ng cho doanh nghi p mà ch th đ i vào nh ng công ngh chính. Hi v ng t đ ó sinh viên t nghiên c u, h c h i để có th làm ch đượ c các công ngh và áp d ng t t ki ế n th c đ ã h c vào công vi c mai sau. M i ý ki ế n đ óng góp c a sinh viên và các b n đồ ng nghi p xin g i v theo đị a ch sau
Image of page 2
http://www.ebook.edu.vn Đị a ch liên h : V ũ Khánh Quý - B môn M ng máy tính và Truy n thông - Khoa Công ngh Thông tin, Đạ i h c S ư ph m K thu t H ư ng Yên Tel: (03213) 713153 Email: [email protected] URL: http://www.utehy.edu.vn
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
http://www.ebook.edu.vn Tên Module: Thi ế t k ế m ng doanh nghi p Mã Module: Giáo viên: V ũ Khánh Quý Ngành h c: Công ngh Thông tin S gi h c: 140(30/30) Lo i hình đ ào t o: Chính qui Th i gian th c hi n: H c k III N ă m h
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

  • Left Quote Icon

    As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

    Student Picture

    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern