giao_trinh_mang_doanh_nghiep_0313

Lun thng qua khoa b mn 3h 3h sinh vin c trc ti liu v

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ớc - Chuẩn bị bài thực hành - Trả lời các câu hỏi thắc mắc của sinh viên trong quá trình thực hành - Kiểm tra tiến độ thực hiện bài tập thực hành của sinh viên - Giao công việc cho tuần tiếp theo - Trình bày nguyên lý hoạt động cơ bản của Switch - Trình bày khái niệm VLAN và những ứng dụng của VLAN trong thực tiễn - Cấu hình VLAN trên Switch - Sử dụng Router định tuyến giữa các VLAN - Tổ chức thảo luận cho sinh viên tìm hiểu nguyên lý hoạt động của Switch hỗ trợ VLAN, khái niệm VLAN và nguyên lý hoạt động của gói tin trong VLAN - Cung cấp các tài liệu liên quan đến kiến thức VLAN, định tuyến giữa các VLAN với Router - Trả lời các câu hỏi thắc mắc của sinh viên trong quá trình thực hành - Nhận xét, đánh giá và tổng kết vấn đề thảo luận http://www.ebook.edu.vn 3h 3h - Sinh viên đọc trước tài liệu về vấn đề thảo luận - Tham gia vào thảo luận, đưa ra câu hỏi - Tham gia trả lời những câu hỏi tình huống mà giáo viên đưa ra - Thực hành NAT các IP trong LAN ra IP Public - Chủ động tham gia thảo luận về chủ đề do giáo viên hướng dẫn - Trình bày các nội dung mà mình đã tìm hiểu - Quan sát cách gợi ý và phân tích của giáo viên để từ đó đưa ra những nhận định và ý kiến của mình về vấn đề thảo luận. - Tham gia trả lời những câu hỏi tình huống mà giáo viên đưa ra Phòng học thực hành có trang bị máy tính, máy chiếu. 6h Phòng học lý thuyết có trang bị máy tính, máy chiếu. 4h 9 10 - Trình bày nguyên lý hoạt động của VLAN và các ứng dụng VLAN trong thực tiễn - Cấu hình VLAN trên Switch hỗ trợ VLAN - Cấu hình định tuyến giữa các VLAN sử dụng Router -Ứng dụng m...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2013 for the course FIN 101 taught by Professor Dhad during the Spring '13 term at S. Connecticut.

Ask a homework question - tutors are online