celt133vocab

celt133vocab - abair aifal aimhreas airgead aisteoir it...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
abair aiféal aimhreas airgead aisteoir áit aithne álainn amhrán anois anseo ansin aontaigh ar áthas athraigh bád báisteach bás beag bean beo bí (tá) bord bóthar bris bróg buachaill caith capaillín cat ceann ceannaigh ceist cistin cliú cloch clog cluas cnoc cos crann cuairt (use with tabhair) cuir
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
curach déan díol dochtúir dohman domhain dona doras dún éad éan éist fág faigh fan fear fear féasoig feic focal
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/07/2008 for the course CELT 133r taught by Professor Hillers during the Spring '06 term at Harvard.

Page1 / 3

celt133vocab - abair aifal aimhreas airgead aisteoir it...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online