Course Hero Logo

mcclelland-armstrong.docx - Emberi erőforrás menedzsment –...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Emberi erőforrás menedzsment – McClelland, ArmstrongA motiváció az emberi erőforrás gazdálkodás kulcsfontosságú funkciójához tartozik. Ahhoz, hogy a szervezeti és az egyéni célok összhangba kerüljenek, elsődlegesen a motiváció elméletét kell tanulmányozni, majd át kell ültetni gyakorlatba; azaz a motiválás vezetői alkalmazásával veszi kezdetét a célok harmonizálása. Jól motiválni, csak a megfelelő eszközök kiválasztásával és azok alkalmazásával lehet. Ide tartoznak a kompenzációs, javadalmazási és ösztönzési stratégiák. A motiváció-elméletek arra keresik a választ, hogy a dolgozók miért éppen úgy viselkednek, ahogyan épp azt teszik. Ezt direkt módon nem kell vizsgálni, a viselkedést meg tudjuk figyelni. A viselkedési folyamat elemzése szerint a motivációs folyamatot befolyásolja az egyén környezete, személyisége, meggyőződése, képessége és készségei. A menedzsment tudomány területén a motivációs elméletek csoportosítása a folyamat szerint vagy a tartalom szerint történik. A motiváció tartalomelméletei az okokat keresik, melyek a viselkedést kiváltják. Utóbbi kategóriába sorolható McClelland tartalom-hatalom-kapcsolat elmélete is. McClellandtartalomelméleti modelljének különös figyelmet szentelhetünk, mely az előbb említett három motívumot emeli ki és ezekkel szervezeti környezetben magyarázza motivációinkat. McClelland nem tanulmányozta az emberi szükségleteket, hanem a tanult motívumokra épített úgy, mint a teljesítmény elérésének szükséglete, a valahová tartozás iránti igény és a hatalom iránti igény.Az elméletében külső tényezőnek fogalmazza meg az egyén kapcsolatszükségletét, a vágyat a valahová való tartozásra. Akinek erősek a kapcsolatmotívumai, azok barátkoznak, törődnek azzal, hogy szeressék, elfogadják az embert és kapcsolatban legyenek vele. A

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture