Course Hero Logo

Pagpapalalim_-_Talumpati_para_sa_Kahirapan.docx - Talumpati...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Talumpatipara saKahirapan(Jhian Lopez, 2013)Sa akingmgaminamahalna guro, magandang umaga. At sa aking mga masasayahin atkooperatibong mga kaklase, nawa’y sa maikling sandali ay hayaan ninyo na hiramin ko ang inyongmgatenga.Ako ay may isang katanungan sa aking isip sa tingin niyo, ano ang pinakamalalang probleman gating lipunan sa ngayon? Pagnanakaw? Korupsyon? Pagbebenta ng droga? O kahirapan? Sa akingmatagal at masinsinang pagninilay-nilay, aking napagtanto na lahat ng mga problemang akingnabanggit kanina ay resulta ng kahirapan? Tama. Isa sa pinakamalaking kinakaharap na problemang ating bansa ay ang kahirapan.Dahil sa kahirapan, maramingmgatao ang nakagagawa ng kasalanan dala ng kanilangkakulangan sa pera,atnapipilitan silang gawin ang mga bagay na hindi kanais-nais. Dahildito,patuloy na dumarami ang bilang ng krimen sa ating bansa. tayong mga Pilipino ay nahaharapngayon sa isang matinding krisis. Namumuhay tayo ng salat sa mga pangunahing pangangailangan

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture