Cijeli i razlomljeni brojni izrazi - cas 4

Cijeli i razlomljeni brojni izrazi - cas 4 - nije...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cijeli i razlomljeni brojni izrazi I razred
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Bilo koji realan broj napisan svojom vrijednošću zove se konstanta. Npr. su konstante. U praksi ti brojevi mogu predstavljati razne veličine kao nrp. težinu, dužinu, površinu, broj posjetilaca na utakmici. .. Ako se primjene računske operacije na konstante dobiju se Algebarski brojni izrazi. Takvi izrazi su npr. ,... , 3 , 10 , 3 2 , 5 π - = - - = + - ) ) 2 1 ( 7 3 1 ( 3 ) 2 2 5 3 2 4 3 ) 1 3 2
Background image of page 2
Definicija: Izrazi u kojima su zastupljene konstante i računske operacije sabiranje, oduzimanje, množenje zovu se cijeli brojni izrazi. (1) i 2) su cijeli brojni izrazi) Formirajmo brojne izraze u kojima je zastupljena i operacija djeljenje. Npr: ? ) 2 ( 3 2 3 4 1 5 3 1 ) 4 ? 7 : 28 5 ) 5 ( 7 ) 3 ( 4 ) 3 2 2 = - + + - = - - - -
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Definicija: Izrazi u kojima su zastupljene konstante i operacije sabiranje, oduzimanje, množenje i dijeljenje zovu se razlomljeni brojni izrazi. Takvi su navedeni izrazi 3) i 4). Izrazi nemaju određenu vrijednost pa sa njima nema smisla računati. Kaže se dijeljenje sa nulom nije moguće, nema smisla ili
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nije definisano. Ako se u nekom brojnom izrazu izvrše naznačene operacije dobije se vrijednost izraza. ,... 4 , 2-2 3 7 2 ⋅-61 63 2-=-• Primjeri: 9 14 5 5 9 9 5 1 5 9 1 1 5 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 ) 5 3 7 9 21 12 18 1 16 6 5 20 14 4 3 3 2 1 4 2 3 5 : 5 5 2 ) 4 13 5 6 19 12 25 4 1 3 1 2 1 6 1 3 12 1 2 ) 4 1 3 1 ( 2 1 ) 3 2 7 5 } 11 4 { 5 )]} 10 ( ) 9 ( 8 [ 4 { 5 )]} 11 1 ( ) 2 7 ( 8 [ 4 { 5 ) 2 28 6 12 10 3 : 3 ) 2 ( 3 ) 2 ( 5 2 ) 1 2 2 2 2 2 2 = + = + = + =-+ =-⋅-+ = = +--+-= ⋅ + ⋅--⋅ +-⋅-=-+-=---= +-=---=--------=---------= + + = ⋅--⋅-+ ⋅ • Pitanja i zadaci: 1) Definisati brojni izraz. 2) Definisati cijeli brojni izraz. 3) Šta je razlomljen brojni izraz? 4) Šta znači odrediti vrijednost brojnog izraza? 5) Odrediti vrijednosti brojnih izraza: ? ) 16 3 1 ( ) 16 1 ( 3 ) 8 1 1 4 1 2 ( ) 2 1 ( ) ? )]} 4 1 2 4 1 ( 4 1 [ 4 1 { 4 1 ) 3 =---⋅--=----b a...
View Full Document

This note was uploaded on 02/24/2013 for the course ECON 112 taught by Professor Tatic during the Spring '13 term at University of Sarajevo.

Page1 / 6

Cijeli i razlomljeni brojni izrazi - cas 4 - nije...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online