{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Mtihani wa Katikati

Mtihani wa Katikati - Jessica Bode(1 Sura ya kwanza ya...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Jessica  Bode (1) Sura ya kwanza ya Shida Shida ni hadithi iliyoandikwa na Ndyanao Balisidya kueleza matatizo ya  kawaida ya Watanzania wakati wa miezi ya sabini.  Chonya ni mvulana  mrefu, wa rangi ya maji ya kunde.  Anafanya kazi zote  zinazomwezesha  kijijini kwake.  Anasaidia wasafiri kila asubuhi na anaota kuhusu siku moja  atakapoweza kwenda mjini, lakini yeye,  inaonekana kwamba hatakuwa na  pesa au cheo kufanya hivyo.  Bado, Chonya ana mpenzi wake anayeitwa  Matika.  Yule ni msichana mzuri kabisa, na ana akili sana ili kuweza kushinda  Chonya chuoni.  Siku moja baada ya  kupevuka, Matika anarejea nyumbani na  babake anamwambia kwamba  anamlazimisha kuolewa na mwanamume  mwingine anayetoka familia nzuri.  Matika hataki kuolewa bado, lakini  kutofanya hivyo na kuhalifu babake si hiari.  Hali  inamponyesha, akapanga  namna ya kuchurupuka.  Matika anaondokea kijijini asubuhi ijayo, na  anafuata mto mpaka mjini.  Baada ya muda mfupi,  ametoweka.  
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Nyumbani, babake anafumbua habari za kuokoza kwa Matika na  anakasirika sana, hasa na mke wake.  Hapa, mwandishi  anaonyesha shida  kubwa ya zamani baba ya Matika anapompiga mamake kwa ajili ya  ushirikishwaji wake katika akili.  Hali yote, kutoka  kutomuacha Matika kuolewa  na mtu anayechagua mpaka kumpiga Mama, Ndanyano  anafumbusha kambo  bila haki baina ya wanaume na wanawake. Matika harudi mpaka miaka mitano.   Kutovaa nguo za kijiji na kuwa na  nywele tofauti Matika, mwisho anaporudi,  anahatambulikani na mtu yeyote  kijijini.  Baadaye Chonya anamwona na wakati wa kumsindikiza, wao  wanazungumza mengiAna wasiwasi mkubwa kabla ya kuingia kwake kwa  sababu hajui familia yake itakavyomtendea.  Anapofika nyumbani mamake  ana furahia kubwa kumwona tena, lakini vitu  haviwezekani  kutogeuka na 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Mtihani wa Katikati - Jessica Bode(1 Sura ya kwanza ya...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online