SWA Uwasilishaji - Wale wa kwanza kama Julius Nyerere Jomo...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kwa ajali ya kupata uhuru miaka hamsini yaliopita tu, Afrika ya Mashariki haikuwa imekuwa na viongozi wengi, lakini wale ambao imekuwa na wamekuwa na athari kubwa.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Wale wa kwanza kama Julius Nyerere, Jomo Kenyatta, na Milton Obote wote walizisaidia nchi zao kushinda ukoloni....
View Full Document

This note was uploaded on 04/07/2008 for the course SWA 2021 taught by Professor Matondo during the Spring '08 term at University of Florida.

Ask a homework question - tutors are online