SWA Uwasilishaji - Wale wa kwanza kama Julius Nyerere, Jomo...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kwa ajali ya kupata uhuru miaka hamsini yaliopita tu, Afrika ya Mashariki haikuwa imekuwa na viongozi wengi, lakini wale ambao imekuwa na wamekuwa na athari kubwa.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Wale wa kwanza kama Julius Nyerere, Jomo Kenyatta, na Milton Obote wote walizisaidia nchi zao kushinda ukoloni....
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online