ORGANÄ°K KÄ°MYA2 - Dr...

This preview shows page 1 - 4 out of 13 pages.

Dr. Hilmi NAMLI-Or ganik Kimya Ders Notları - BÖLÜM II BÖLÜM II 2. ORGANİK MOLEKÜLLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE İSİMLEMDİRMELER Fonksiyonel gurup: Fonksiyonel gurup, bir molekülün kimyasal anlamda en aktif olan kısımları olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre alkenlerde çift bağ alkinlerde üçlü bağ fonksiyonel guruptur. Hetero atomlar içeren fonksiyonel guruplar içinse, karbon hetero atom arasındaki bağların kimyasal anlamda karbon- karbon arası bağlardan daha aktif olduğunu anlamak çok zor değildir. Daha elektro negatif atomlar olan hetero atomlar bağ polarlığı ve dipolmoment oluşumunda daha etkindir. Bu anlamda hetero atom içeren organik moleküllerde fonksiyonel grup, hetero atomun bulunduğu kısımdır ve ilerleyen derslerde bu gruplar ve özellikleri üzerinde detaylı bir şekilde durulacaktır. 2.1-H İD ROKARBONLAR Hidrokarbonlar, adından da rahatça anlaşılacağı gibi, yalnız ca hidrojenden ve karbondan oluşan bileşiklerdir. 2.1.1 Doymuş Hidrokarbonlar (Alkanlar-Sikloalkanlar) : Her bir karbonun SP 3 hib riti yaptığı ve dolayısı ile de dört farklı atoma bağlandığı yapılardır. Alkanların genel formülü n - karbon sayısı olmak kaydı ile C n H 2n+2 dir n=1 için, C 1 H 2x1+2 = CH 4 Metan C=5 için C 5 H 2x5+2 = C 5 H 12 Pentan ....... İsimlendirme sıralı olarak (Homolog seri ) devam eder. Sikloalkanlar- Halkalı bileşikler Genel formülleri C n H 2n dir. ve halka oluşumu için gerekli en az üç karbonlu sistem siklopropandan başlar. “DİKKAT” Bu kapalı formülün alkenler i le aynı olduğunu akılda bulundurunuz !
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Dr. Hilmi NAMLI-Or ganik Kimya Ders Notları - BÖLÜM II İsimlendirmeleri başlarına halkalı yapı olduğunu belirten Siklo -eki getirilmek suretiyle alkanların aynıdır. 2.1.2 Doymamış hidrokarbonlar (Alkenler -Alkinler). Hidrokarbon molekülünde en az bir tane SP 3 harici hibritleşme olduğu durumdur. En az bir tane ikili veya üçlü bağa sahip moleküllerdir. 2.2-ALKENLER: Alkenler, yapılarında bir çift bağ içeren hidrokarbonlardır ve genel formülleri C n H 2n+2 dir. NOT: Bu kapalı formülün sikloalkanlar içinde geçerli olduğuna ve yalnız bir çift bağ olduğu andaki genel formül olmasına dikkat ediniz!! İki karbon atomu arasında bir çift bağ oluşturulması için en az iki karbon atomuna ihtiyaç vardır ve i lk alken molekülü n=2 ile başlar ve C 2 H 2x2 = C 2 H 4 Eten dir.
Image of page 2
Dr. Hilmi NAMLI-Or ganik Kimya Ders Notları - BÖLÜM II İ simlendirilmeleri alkanlardaki son -an eki yerine -en eki getirilerek yapılır.
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Image of page 4

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern