ORGANÄ°K KÄ°MYA5 -...

This preview shows page 1 - 4 out of 16 pages.

AROMAT K B LE KLER. İ İ Şİ Organik kimya da çok geç tan nan, yap s ve reaktifli i çok geç anla lan bile iklerdir. lk ı ı ı ğ şı ş İ önce kimyac lar n kar s na ç kan C ı ı şı ı ı 6 H 5 - temel yap s n içeren moleküller anla lmakta ı ı ı şı güçlük çekilen kimyasal özellikler göstermi tir. Örnek olarak, ac bademden izole edilen, benzaldehit, ş ı Kuzey bat Asya bitkilerinin sak z ve reçinelerinden elde edilen benzil alkol ve güney ı ı Amerika bitkilerinden Tolu-balsamdan elde edilen toluen gibi maddelerin hepsi yap lar nda ı ı basit C 6 H 5 - yap s n içermekteydi ve hepsisinde oksidasyonu ( Yükseltgenmesi) benzoik asit ı ı ı vermektedir. Benzoik asit ise kireçta ile s t ld nda C şı ı ı ı ığı 6 H 6 formülünde a r derecede doymam l k içeren şı ı ış ı bir molekül vermektedir. Bu a r doymam l k, doymu hidrokarbon C şı ı ış ı ş 6 H 14- hekzan ile kar la t r ld nda daha rahat anla labilir. Yap çok say da çiftli yada üçlü ba içermelidir. şı ş ı ı ığı şı ı ı ğ S / Kapal formülü C ı 6 H 6 olan tüm molekül yap lar n yaz n z. ı ı ı ı ı Bunlar aç k ve halkal yap lar olarak ikiye ay rmak faydal olacakt r. ı ı ı ı ı ı ı Aç k yap lardan baz lar , ı ı ı ı Halkal yap lardan baz lar , ı ı ı ı
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

a) üçlü halkal lardan baz lar ; ı ı ı b) Dörtlü halkal lardan baz lar ; ı ı ı Be li halkal yap lardan baz lar ; ş ı ı ı ı Alt l halkal yap lardan baz lar ; ı ı ı ı ı ı Molekül formülündeki a r doymam l a ra men benzen bir çok reaksiyonlar vermemesi ile şı ı ış ığ ğ ı dikkatleri çekmi tir. ş 1: Örnek olarak, alkenler ve alkinlerin kolayca verdi i kat lma tepkimelerimden, brom ğ ı kat lmas n , permanganat yükseltgemesini vermemekte, yer de i tirme reaksiyonlar vererek ı ı ı ğ ş ı
Image of page 2
bir doymam bile ik gibi davranmaktad r. ış ş ı Buda kimyac lar a rtan ba ka bir özellik ı ı ş şı ş olmu tur. ş Örnek olarak, benzen bromla direk kat lma ürünü vermezken; ı Demir (III) bromür yard m ile substitusyon ( Yer de i tirme) reaksiyonlar vererek HBr ı ı ğ ş ı ortaya ç karmaktad r. ı ı Klor gaz da brom gaz na benzer reaksiyon vermektedir. ı ı 2-Mono bromo- ve mono klorobenzen gibi C 6 H 6 ’da ki hidrojen atomlar ndan biri yerine bir ı halojen geçmesi sonucu olu an ş ürünlerde bir izomerlik gözlenmemi tir. Buda bize ş benzendeki her bir alt hidrojenin e it oldu unu göstermektedir. Ancak bu durumda hangi ı ş ğ hidrojen yer de i tirirse de i tirsin ayn molekül olu abilir. ğ ş ğ ş ı ş 3-E er olu an mono-bromobenzen yeniden bir yer de i tirme reaksiyonuna tabi tutulursa üç ğ ş ğ ş tane dibromo ürünü (üç izomer) olu maktad r. ş ı Mono substitue benzende be hidrojen var iken üç tür ürün olu umu da burada üç tür hidrojen ş ş olmas gereklili ini ortaya ç kar r. Olu an ürün oranlar da e it de ildir bunlardan ikisi daha ı ğ ı ı ş ı ş ğ fazla olu urken biri oldukça azd r. ş ı Benzenin yap s n n anla labilmesi için bu
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Image of page 4

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern