bai thuyet trinh tthcm ve dai doan ket dan toc

bai thuyet trinh tthcm ve dai doan ket dan toc - B ai thu y...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Baøi thuyeát trình TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ ÑAÏI ÑOAØN KEÁT DAÂN TOÄC (Lôùp 95K32 Ñaïi hoïc Kinh teá TPHCM)  Chuû tòch Hoà Chí Minh, anh huøng giaûi phoùng daân toäc vó ñaïi, nhaø vaên hoùa kieät xuaát cuûa daân toäc ta vaø cuûa nhaân loaïi, ñaõ ñeå laïi cho chuùng ta moät di saûn tinh thaàn voâ giaù, moät heä thoáng tö töôûng veà nhieàu maët. Trong ñoù tö töôûng veà ñaïi ñoaøn keát laø tö töôûng noåi baät, coù giaù trò tröôøng toàn ñoái vôùi quaù trình phaùt trieån cuûa daân toäc ta vaø cuûa toaøn nhaân loaïi. Ñaáy laø tö töôûng xuyeân suoát vaø nhaát quaùn trong tö duy lyù luaän vaø trong hoaït ñoäng thöïc tieãn cuûa Hoà Chí Minh vaø ñaõ trôû thaønh chieán löôïc caùch maïng cuûa Ñaûng ta, gaén lieàn vôùi nhöõng thaéng lôïi veû vang cuûa daân toäc. I. CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH: 1. Cô sôû lyù luaän Tö töôûng Hoà Chí Minh veà ñaïi ñoaøn keát daân toäc coù nguoàn goác töø nhieàu yeáu toá vaø ñöôïc hình thaønh treân cô sôû keá thöøa vaø phaùt trieån bieän chöùng chuû nghóa yeâu nöôùc vaø truyeàn thoáng ñoaøn keát cuûa daân toäc, tinh hoa vaên hoùa nhaân loaïi, ñaëc bieät laø chuû nghóa Maùc – Leânin ñaõ ñöôïc vaän duïng vaø phaùt trieån saùng taïo, phuø hôïp vôùi tình hình vaø ñieàu kieän cuï theå cuûa Vieät Nam trong töøng giai ñoaïn caùch maïng. - Chuû nghóa yeâu nöôùc vaø truyeàn thoáng ñoaøn keát cuûa daân toäc Vieät Nam Ñeà caäp ñeán chuû nghóa yeâu nöôùc cuûa daân toäc, chuû tòch Hoà Chí Minh vieát: ” Daân ta coù moät loøng noàng naøn yeâu nöôùc. Ñoù laø moät truyeàn thoáng quyù baùu cuûa ta töø xöa ñeán nay, moãi khi Toå quoác bò xaâm laêng, thì tinh thaàn aáy laïi soâi noåi, noù keát thaønh moät laøn soùng voâ cuøng maïnh meõ, to lôùn, noù löôùt qua moïi söï nguy hieåm, khoù khaên, noù nhaán chìm taát caû luõ baùn nöôùc vaø cöôùp nöôùc”. Chuû nghóa yeâu nöôùc vaø truyeàn thoáng ñoaøn keát cuûa daân toäc Vieät Nam ñöôïc naûy sinh trong quaù trình döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc. Töø huyeàn thoaïi baø AÂu Cô traêm tröùng ñeán tình laøng nghóa xoùm, cuøng höôûng vui buoàn, cuøng chòu ñoùi no, taét löûa toái ñeøn coù nhau; töø hoäi nghò Dieân Hoàng quaân daân cuøng baøn baïc vieäc quaân cho ñeán treân döôùi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
moät loøng, töôùng só uoáng chung cheùn röôïu hoøa nöôùc soâng. Tinh thaàn aáy, tình caûm aáy theo thôøi gian ñaõ trôû thaønh leõ soáng cuûa moãi con ngöôøi Vieät Nam, chuùng laøm cho vaän meänh moãi caù nhaân gaén chaët vaøo vaän meänh cuûa coäng ñoàng, vaøo söï soáng coøn vaø phaùt trieån cuûa daân toäc. Chuùng laø
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/17/2013 for the course ACCOUNTING 101 taught by Professor Ngobaochao during the Spring '13 term at Athens University of Econ and Bus.

Page1 / 16

bai thuyet trinh tthcm ve dai doan ket dan toc - B ai thu y...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online