Bai thuyet trinh tthcm ve dai doan ket dan toc

bai thuyet trinh tthcm ve dai doan ket dan toc
Download Document
Showing pages : 1 - 3 of 16
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Bai thuyet trnh T TNG HO CH MINH VE AI OAN KET DAN TOC (Lp 95K32 ai hoc Kinh te TPHCM) Chu tch Ho Ch Minh, anh hung giai phong dan toc v ai, nha van hoa kiet xuat cua dan toc ta va cua nhan loai, a e lai cho chung ta mot di san tinh than vo gia, mot he thong t tng ve nhieu mat. Trong o t tng ve ai oan ket la t tng noi bat, co gia tr trng ton oi vi qua trnh phat trien cua dan toc ta va cua toan nhan loai. ay la t tng xuyen suot va nhat quan trong t duy ly luan va trong hoat ong thc tien cua Ho Ch Minh va a tr thanh chien lc cach mang cua ang ta, gan lien vi nhng thang li ve vang cua dan toc. I. C S HNH THANH: 1. C s ly luan T tng Ho Ch Minh ve ai oan ket dan toc co nguon goc t nhieu yeu to va c hnh thanh tren c s ke tha va phat trien bien chng chu ngha yeu nc va truyen thong oan ket cua dan toc, tinh hoa van hoa nhan loai, ac biet la chu ngha Mac Lenin a c van dung va phat trien sang tao, phu hp vi tnh hnh va ieu kien cu the cua Viet Nam trong tng giai oan cach mang.- Chu ngha yeu nc va truyen thong oan ket cua dan toc Viet Nam e cap en chu ngha yeu nc cua dan toc, chu tch Ho Ch Minh viet: Dan ta co mot long nong nan yeu nc. o la mot truyen thong quy bau cua ta t xa en nay, moi khi To quoc b xam lang, th tinh than ay lai soi noi, no ket thanh mot lan song vo cung manh me, to ln, no lt qua moi s nguy hiem, kho khan, no nhan chm tat ca lu ban nc va cp nc. Chu ngha yeu nc va truyen thong oan ket cua dan toc Viet Nam c nay sinh trong qua trnh dng nc va gi nc. T huyen thoai ba Au C tram trng en tnh lang ngha xom, cung hng vui buon, cung chu oi no, tat la toi en co nhau; t hoi ngh Dien Hong quan dan cung ban bac viec quan cho en tren di mot long, tng s uong chung chen ru hoa nc song. Tinh than ay, tnh cam ay theo thi gian a tr thanh le song cua moi con ngi Viet Nam, chung lam cho van menh moi ca nhan gan chat vao van menh cua cong ong, vao s song con va phat trien cua dan toc. Chung lasong con va phat trien cua dan toc....
View Full Document