Thuật Ngữ Tin Há»c -...

Download Document
Showing pages : 1 - 2 of 16
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: http://www.diendantinhoc.vn/showthread.php?t=8650 Account: Tài khon ,là s kt hp ca hai yu t username và password do mt dch v nào đó đã cung cp cho bn khi bn đã đăng ký vi h đ bo mt cho bn ATM: Là ch vit tt ca "Asynchronous Transfer Mode". Đây là mt k thut mng đnh hưng kt ni mà s dng nhng cell nh có kích thưc c đnh mc thp nht. ATM có ưu đim v kh năng h tr d liu thoi và video ACK: Là ch vit tt ca "Acknowledgement" ARP: Là ch vit tt ca "Address Resolution Protocol". Giao thc TCP/IP đưc s dng đ liên kt đng mt đa ch IP cp cao vào mt đa ch phn cng cp thp Anonymous: n danh, nc danh Buffer Overflow: Li tràn b đm. Đây là mt trong nhng k thut Hacking kinh đin nht CGI: Là ch vit tt ca "Common Gateway Interface". Đây là mt phương pháp cho phép giao tip gia server và chương trình nh các đnh dng đc t thông tin.- Lp trình CGI cho phép vit chương trình nhn lnh khi đu t trang web, trang web dùng đnh dng HTML đ khi to chương trình- Chương trình CGI chy dưi bin môi trưng duy nht. Khi WWW khi to chương trình CGI nó to ra mt s thông tin đc bit cho chương trình và đáp ng tr li t chương trình CGI. Sau đó server xác đnh loi file chương trình cn thc thi.- Nói tóm li lp trình CGI là vit chương trình nhn và truyn d liu qua Internet ti WWW server . Chương trình CGI s dng d liu đó và gi đáp ng HTML tr li máy khách Cookie: Là nhng phn d liu nh có cu trú đưc chia s gia web site và browser ca ngưi dùng đã đưc mã hoá bi Website đó. cookies đưc lưu tr dưi nhng file d liu nh dng text (size dưi 4k). Chúng đưc các site to ra đ lưu tr/truy tìm/nhn bit các thông tin v ngưi dùng đã ghé thăm site và nhng vùng mà h đi qua trong site. Nhng thông tin này có th bao gm tên/đnh danh ngưi dùng, mt khu, s thích, thói quen......
View Full Document