Pag susuri ng sanaysay.docx - Bering Rochelle Rose C GEFS...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Bering, Rochelle Rose C. GEFS D78 Pag susuring Sanaysay Ang sanaysay ay nakatuon sa parehong diwa at paksa. Ito ay isang uri ng pagsulat na ibinabagahi ang mga saloobin ng may akda nito. Ito ay maaaring magbahagi ng impormasyon, magpahayag ng damdamin, magbahagi ng opinyon o damdamin, mag bahagi ng karanasan. Ang paksa ng isang sanaynay ay maaring tungkol sa pamilya,problema,pag-ibig, karanasan sa buhay, lipunan at iba pa, ito ay nakadepende sa kung ano ba ang gustong ipaksa ng manunulat. Ito rin ay isang uri ng pakikipag-komunikasyon upang maipabatid ang saloobin sa isang paksa o isyu. Narito ang mga bahagi ng isang pag susuring sanaysay 1. Kawili-wiling paksa Ito ay mahalaga sa sa pag sulat ng isang sanaynay dahil ito ay ang magiging guide ng mag babasa sa kung ano ba ang paksa ng kwento na kanyang babasahin. Ang pag gawa ng paksa ay dapat nakakahikayat at creative upang mahikayat ang atensyon ng mga mambabasa. 2. Mapanghikayat na Pamagat Ito ang palaging tinitignan ng tao kapag sila ay mag babasa ng isang

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture