Course Hero Logo

NARATIBONG ULAT.pptx - “NARATIBONG ULAT, Naratibong Ulat...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 7 out of 12 pages.

“NARATIBONGULAT,,
Naratibong Ulat-isang dokumento nanagsasaad ng sunod-sunodna pangyayari o kaganapansa isang tao o grupo ng tao.
KAHALAGAHAN NG NARATIBONGULATisang pagtatala ng nangyayari o kaya’yposibleng mangyari pa, mahalaga itoupang magkaroon ng sistematikongdokumentasyon ang mga nangyari okaya’y kaganapan na mababalikankapag kinakailangan. Sa ilangpagkakataon, sakaling magkaroon nghindi pagkakasundo sa pagitan ng ibatibang tao o grupo ng tao.
Upang makapagbigay ngsapat na impormasyon sa mgataong naisa makakuha ngimpormasyon hinggil sa isangespisipikong bagay, serbisuyo,product o pangyayarin.
ELEMENTO NG NARATIBONG ULAT1.Kronolohikal na pagkakaayosImportante na ang pagsusulat nitoay magsisimula at magtatapos bataysa nangyari. Hindi maaring patalon-talon ang pagtalakay sa pangyayari.Makagugulo ito sa sinumangmagbabasa ng nagawang pag-uulat.
2. Walang kinikilingan o kaya’y maysariling opinion sa pangyayariDahilan ang isang naratibongulat ay may layunin, hindi

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 12 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
Rosa Novencido
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture