ales2010ilkbahar

29 bu maln mart aynda yaplan satndan elde edilen

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: toplam kaçtır? A) 1092 2 B) 1093 D) 1093 2 3 3 C) 1092 E) (1092 + 1093 )2 23. Bir araç A kentinden B kentine saatte v km hızla git3 miş ve hiç durmadan A kentine v km hızla geri 4 dönmüştür. Aracın gidiş geliş süresi toplam 14 saat olduğuna göre, A’dan B’ye gidiş süresi kaç saattir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9 26. İki öğrenciden birinin 40 karış ölçtüğü bir uzunluğu diğeri 48 karış olarak ölçmektedir. Öğrencilerden birinin karışı diğerinden 3 cm kısa olduğuna göre, ölçülen uzunluk kaç cm’dir? 24. Bir çalışana çalıştığı her gün için 20 TL ücret verilmekte; çalışmadığı her gün için ise o günün ücreti verilmemekte ve çalıştığı günler için alacağından 4 TL kesilmektedir. A) 640 B) 660 C) 680 D) 700 E) 720 54 gün sonunda 744 TL ücret alan bu çalışan kaç gün işe gitmemiştir? A) 9 B) 10 C) 11 D) 13 E) 14 Diğer sayfaya geçiniz. A 8 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-1 28. Mayıs ayında bu maldan 40 birim satıldığına göre kaç TL kâr elde edilmiştir? 27. − 29. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. A) 1320 B) 1380 C) 1400 D) 1420 E) 1440 Aşağıdaki grafik, birim miktardaki bir malın satışından bir yılın ilk beş ayında maliyet fiyatı üzerinden elde edilen kâr ya da zarar miktarlarını yüzde olarak göstermektedir. Kar-Zarar Değişimi (%) 60 50 40 30 20 10 0 −10 −20 −30 −40 Şubat Ocak Nisan Mart Mayıs Aylar Grafikteki + değerler kârı, − değerler zararı göstermektedir. Bu malın 5 ay boyunca maliyet fiyatı değişmemektedir. Malın satış fiyatı ay içinde sabit kalmaktadır. Maldan her ay farklı adetlerde satılmaktadır. Malın Ocak ayındaki satış fiyatı 90 TL’dir. 29. Bu malın Mart ayında yapılan satışından elde edilen toplam kâr, Nisan ayındaki satışlardan yapılan toplam zarara eşittir. Buna göre, Mart ayında satılan mal, Nisan ayında satılanın kaç katıdır? 27. Bu malın bir birimi Şubat ayında kaç TL’den satılmıştır? A) 32 B) 34 C) 36 D) 40 A) 3 2 B) E) 42 D) 5 7 2 3 C) E) 4 3 7 12 Diğer sayfaya geçiniz. A 9 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-1 30. VE 31. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 32. VE 33. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Bir restoranda satılan bazı menülerde promosyon yapılmıştır. Bu menülerin TL türünden normal fiyatları ve belirli sayıda menü alanlara uygulanan promosyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DİKKAT! SORULARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. Normal Fiyat (TL) Menüler Promosyon Döner + ayran 7 4 menü 25 TL Hamburger + kola 5 3 menü 14 TL 6,5 Bir rafa yan yana çeşitli kitaplar dizilmiştir. Birer tane Türkçe, Matematik, Fizik ve Kimya kitabının da bulunduğu bu rafta geri kalan kitapların tümü Biyolojidir. Türkçe, Matematik, Fizik ve Kimya kitaplarından rafın en solunda olan Fizik, en sağında olan Türkçe’dir. Kimya kitabı ise rafta Fizik ile Matematik kitapları arasında bulunmaktadır. 3 menü 15 TL Köfte + tatlı 32. Bu rafta soldan 15., sağdan 36. kitap Matematik kitabıdır. 30. Promosyonlu fiyattan 8 döner + ayran menü ve 3 köfte + tatlı menü alan bir öğrenci grubu normal fiyatından kaç TL daha az para öder? A) 8 B) 8,5 C) 9 D) 9,5 B) 13 C) 14 D) 15 A) 26 B) 25 C) 24 D) 23 E) 22 E) 10,5 31. Promosyonlu fiyattan 70 TL’lik hamburger + kola menüsü alan bir öğrenci grubu kaç menü almıştır? A) 12 Bu raftaki kitapların solundan 10, sağından 15 kitap alınırsa rafta kaç kitap kalır? E) 18 33. Kimya ile Matematik kitapları arasında 20 kitap vardır. Türkçe soldan 30. kitap ise Türkçe ile Matematik arasında en fazla kaç kitap vardır? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 Diğer sayfaya geçiniz. A 10 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-1 34. VE 35. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 36. VE 37. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Tek sayılar 1’den başlayarak yan yana yazılıp her grup, grup sayısı kadar sayı içerecek şekilde aşağıdaki sayı dizisi oluşturuluyor. Bir reklam firması boyutları 8 cm x 12 cm olan dik- boyutlarda çoğaltmaktadır. Bu çoğaltmada afişin ke8 narları arasında bulunan oranı korunmaktadır. 12 Bu işlem için fotokopi makinesinin büyüt / küçült tuşu 1. grup 1 2. grup 3 5 7 9 11 13 15 17 dörtgen şeklindeki bir afişi fotokopi makinesiyle farklı kullanılmaktadır. Örneğin bu tuş % 200’e ayarlanırsa dikdörtgen afişin her bir kenarı orijinal halinin 2 katı, 19 % 25’e ayarlanırsa dikdörtgen afişin her bir kenarı 1 orijinal halinin katı uzunlukta olmaktadır. 4 Örneğin 4. grupta 13, 15, 17 ve 19 olmak üzere dört sayı vardır. 2 36. Alanı 2400 cm olan bir afiş elde etmek için foto- 34. Buna göre, 11. grupta bulunan sayılardan ilki hangisidir? A) 111 B) 113 C) 115 D) 117 kopi makinesinin büyüt / küçült tuşu % kaça ayarlanmalıdır? A) 400 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650 E) 121 37. Fotokopi makinesinin büyüt / küçült tuşu % 50’ye 35. Buna göre, 6. grupta bulunan sayıların toplamı kaçtır? A) 216 B) 220 C) 224 D) 228 E) 232 2...
View Full Document

This note was uploaded on 03/19/2013 for the course A 2 taught by Professor A during the Spring '13 term at Uludağ Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online